Předpoklady přijetí

Archeologie

Předpokladem přijetí ke studiu v bakalářském programu je základní orientace v problematice archeologie střední Evropy. Kladně jsou hodnoceny také jazykové znalosti a praxe na archeologickém výzkumu. Přijímací zkouška je nahrazena testem studijních předpokladů.

Předpokladem přijetí ke studiu v magisterském programu je kromě ukončeného bakalářského studia schopnost odborné práce jak se samotnými archeologickými prameny, tak i s informačními zdroji, včetně cizojazyčných. Předpokládá se již zvolená specializace a bohatá terénní praxe. Přijímací zkouška probíhá jako ústní pohovor. Přijímací zkouška může být prominuta v případě, že uchazeč ukončil bakalářské studium oboru s celkovou výslednou známkou A nebo B.

Předpokladem přijetí ke studiu v doktorském programu je prokázání schopnosti vědecké práce a její prezentace. Předpokládá se již existence menších publikačních počinů. Kladně je hodnocena úspěšná studijní aktivita v zahraničí. Přijímací zkouška probíhá jako ústní pohovor. K tomuto pohovoru uchazeč vypracuje projekt disertační práce.

Klasická archeologie

Příjímací řízení do bakalářského studia se skládá z testu studijních předpokladů a písemného oborového testu.

Písemný oborový test ověřuje v 10 otázkách znalosti z oblasti antické kultury v rozsahu: historický zeměpis, historie antického světa, antická literatura a filozofie, antická mytologie, výtvarná kultura a antické reálie. Součástí testu je překlad úryvku odborného textu z vybraného světového jazyka. Uchazeč má prokázat své vědomosti z těchto oblastí a schopnost rozvíjet svou zájmovou orientaci na tento obor.

Doporučená literatura:

 • D.E. Strong: Antické umění, Praha 1970
 • J. Boardman: Řecké umění, Praha 1973
 • J. Bouzek - I. Ondřejová: Periklovo Řecko, Praha 1989
 • R. Hošek - V. Marek: Řím Marka Aurelia, Praha 1990
 • F. Durando: Řecko: Úsvit západní civilizace. Praha 1998.
 • A. M. Liberati – F. Bourbon: Starověký Řím. Praha 1998.
 • kol.: Encyklopedie antiky. Praha 1973.
 • P. Devambez a kol.: Slovník gréckej civilizácie. Bratislava 1977.
 • kol.: Slovník antické kultury. Praha 1973.

K navazujícímu magisterskému studiu se přijímá výhradně za splnění těchto podmínek: souborná zkouška byla klasifikována stupněm výborně nebo velmi dobře, anebo po novém přijímacím řízení vyhlášeném ústavem. Směrnice děkana: absolventům bakalářského studia, kteří absolvují státní zkoušku s hodnocením výborně nebo velmi dobře, bude přijímací zkouška pro-minuta za podmínky, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v bezprostředně následujícím akademickém roce.

Pravěká archeologie Předního východu

Příjímací řízení do bakalářského studia se skládá z testu studijních předpokladů a písemného oborového testu. Oborový písemný test ověřuje znalosti uchazeče v oblasti archeologie (pravěk až novověk) a její metodologie, historie, dějiny umění a geografie (viz doporučená literatura). Součástí testu je posouzení jazykových schopností formou překladu cizojazyčného odborného textu (angličtina, němčina a francouzština) a otázky zaměřené na mezilidské kompetence a sociální inteligenci uchazeče. Jazyková vybavenost studentů je nutná pro jazykovou náročnost samotného oboru.

Přijetí ke studiu navazujícího magisterského studia je možné bez přijímacího řízení, pokud je předcházející studium oboru ukončeno závěrečnou bakalářskou zkouškou ohodnocenou celkovou výslednou známkou nejméně stupněm C (dobře).

Studenti s horším výsledkem a absolventi bakalářského studia na jiné fakultě či univerzitě musí projít přijímacím řízením. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, kdy musí student prokázat znalosti z archeologie Předního východu (do konce doby železné), základů kulturní antropologie a arabštiny. Uchazeč o magisterské studium by měl být rovněž schopen zformulovat téma nebo oblast, které se bude týkat jeho diplomová práce.

Muzeologie

Předpokladem k přijetí k bakalářskému studiu je úspěšné složení testu studijních předpokladů.

Magisterský cyklus je určen pro absolventy bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (vhodnost příbuzných oborů bude předem posouzena). Přijímací zkoušku lze prominout na základě žádosti uchazeči, který složil bakalářskou zkoušku z oboru muzeologie na FF MU s hodnocením A až C. Přijímací zkouška probíhá jako ústní pohovor. Ověřuje znalosti v rozsahu povinných přednášek bakalářského studia muzeologie, znalost zákona 122/2000 Sb. a navazujících předpisů, předmětu a systému muzeologie, odborné muzeologické literatury, a témat spojených se sběratelstvím a sbírkotvornou činností muzeí, ochranou a bezpečností sbírek, prací s veřejností, muzejní dokumentací a prezentací. Zájemce o studium rovněž vypracuje písemný projekt magisterské diplomové práce (max. 2 normostrany) a s jeho obsahem během zkoušky seznámí členy přijímací komise.

Doporučená literatura:

 • Stránský, Zbyněk Zbyslav. Archeologie a muzeologie. Brno 2005.
 • Jagošová, Lucie, Jůva, Vladimír, Mrázová, Lenka. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno 2010.
 • Waidacher, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999.
 • Beneš, Josef. Muzejní prezentace. Praha 1981.

Další doporučená literatura:

 • Neustupný, Jiří. Muzeum a věda. Praha 1968.
 • Kesner, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Beneš, Josef. Základy muzeologie. Opava 1997.
 • Jůva, Vladimír. Dětské muzeum: edukační fenomén pro 21. století. Brno 2004.
 • Waidacher, Friedrich. Museologie – knapp gefasst. Wien 2005.
 • Ambrose, Timothy – Paine, Crispin. Museum Basics. London 2006. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info