Předpoklady úspěšného studia

Předpokladem úspěšného studia je systematický zájem o předmět studia, aktivní přístup k získávání znalostí i praktických zkušeností, v získávání zkušeností v zahraničí a zapojení do výzkumných týmů ÚAM nebo jiných výzkumných subjektů.

Nezbytným předpokladem je schopnost a ochota studovat odbornou literaturu, a to rovněž zahraniční. To předpokládá základní jazykové schopnosti a rychlé vstřebání odborné terminologie v relevantních světových jazycích (zejména v angličtině).

Důležitým předpokladem smysluplnosti vysokoškolského studia je ochota ke studijní mobilitě v rámci dostupných programů studijních a pracovních stáží, výměn, účastí na zahraničních expedicích týmů ÚAM, účastí na exkurzích a postupné získání schopnosti aktivně se účastnit tuzemských a zahraničních konferencí zvoleného oboru, odborné diskuse a publikace vlastních výsledků v úrovni a rozsahu relevantnímu stupni studia.

Archeologie

Bakalářské studium je zaměřeno na poznání pravěku a středověku střední Evropy a na rozvoj základních praktických dovedností – znalectví, terénní prospekce a exkavace, odběr vzorků, základní laboratorní ošetření nálezů, základní vyhodnocení nálezových situací, schopnost analýzy, syntézy a interpretace dat. Studenti bc. studia absolvují minimálně tři povinné třítýdenní praxe exkavace na výzkumných základnách ÚAM, povinné jsou rovněž všechny znalecké kurzy, kurzy shrnující poznání o jednotlivých epochách pravěku a středověku ve střední Evropě, kurz základních dokumentačních technik a vybrané mezioborové kurzy. Kladně hodnocena je zahraniční studijní mobilita – ÚAM nabízí řadu možností v rámci programů Erasmus +, Freemover a další. Součástí studia je výběr povinně volitelných kurzů ze široké nabídky oboru. Pro všechny bakalářské studenty FF MU je povinný kurz filozoficko-metodologického základu, jazyková zkouška a tělesná výchova (tzv. společný základ).

Magisterské studium je zaměřeno na prohloubení metodologických znalostí a akademických dovedností; zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí pravěku a středověku v širším evropském kontextu, stejně jako na kontakt s nejnovějším rozvojem oboru v ČR i v zahraničí. Studenti magisterského studia systematicky rozvíjejí zvolenou specializaci volbou relevantních kurzů, návštěvou specializovaných přednášek zahraničních expertů, zapojením do výzkumných týmů ÚAM nebo jinou formou výzkumné praxe nebo stáže ve výzkumných a jiných institucích spojených s archeologickou praxí. Pozitivně je hodnocena zahraniční studijní nebo pracovní stáž a přiměřené publikační počiny, stejně jako aktivní účast na konferencích. Nedílnou součástí přípravy k absolutoriu je splnění povinných metodologických kurzů a aktivní účast na diplomových seminářích. Pro všechny magisterské studenty FF MU je povinná zkouška z druhého světového jazyka.

Doktorské studium je zaměřeno na podporu a rozvoj samostatné vědecké činnosti studenta, systematickou práci na zvoleném výzkumném tématu, rozvoj schopností vědecké komunikace – doktorské semináře, účast na konferencích, diskuse se zahraničními experty a odborníky z praxe v rámci kurzů speciálních přednášek. Povinná je alespoň jedna zahraniční výzkumná nebo studijní stáž v souladu se zvoleným tématem disertační práce. Očekává se přiměřená publikační aktivita a pravidelná účast na tuzemských i zahraničních konferencích. Nezbytným předpokladem je pravidelná a systematická komunikace s vedoucím disertační práce a pravidelná obhajoba výzkumného postupu před vědeckou radou. Pro všechny doktorské studenty FF MU je povinný kurz filozofie pro doktorské studium I a II a kurz jazykové přípravy, který je možné nahradit prokázáním přednesení cizojazyčného příspěvku na konferenci.

Klasická archeologie

Bakalářské studium je zaměřeno na získání základních znalostí, které jsou nezbytným předpokladem k pochopení a studiu materiální kultury a vývoje dvou hlavních kultur antického světa Řecka a Říma. Kromě odborných předmětů je výuka zaměřena na získání orientace v latinském a starořeckém jazyce, literatuře, reáliích a mytologii obou kultur. Odborné předměty jsou zaměřeny na archeologii a výtvarnou kulturu antických civilizací:

  • I. ročník: a) metodologie, odborná terminologie a příručky, b) dějiny antického světa, c) dějiny egyptského a předoasijského umění, dějiny mínojského a mykénského umění, d) metodologie terénního archeologického výzkumu a praxe při vykopávkách.
  • II. ročník: a) dějiny řeckého umění: architektury, sochařství a malířství, b) keltská kultura.
  • III. ročník: a) úvod do etruské civilizace, b) dějiny umění římského impéria od počátků do konce 2. stol. n. l., c) úvod do římské epigrafiky, d) znalost materiální kultury antických civilizací.

 Pro všechny bakalářské studenty FF MU je povinný kurz filozoficko-metodologického základu, jazyková zkouška a tělesná výchova (tzv. společný základ).   

Magisterské studium je zaměřeno na hlubší rozvoj zvolené specializace, rozvoj kontaktů se zahraničním výzkumem, zapojení do výzkumných týmů. Pro všechny magisterské studenty FF MU je povinná zkouška z druhého světového jazyka.

Doktorské studium je zaměřeno na podporu a rozvoj samostatné vědecké činnosti studenta, systematickou práci na zvoleném výzkumném tématu, rozvoj schopností vědecké komunikace – doktorské semináře, účast na konferencích, diskuse se zahraničními experty a odborníky z praxe v rámci kurzů speciálních přednášek. Povinná je alespoň jedna zahraniční výzkumná nebo studijní stáž v souladu se zvoleným tématem disertační práce. Očekává se přiměřená publikační aktivita a pravidelná účast na tuzemských i zahraničních konferencích. Nezbytným předpokladem je pravidelná a systematická komunikace s vedoucím disertační práce a pravidelná obhajoba výzkumného postupu před vědeckou radou. Pro všechny doktorské studenty FF MU je povinný kurz filozofie pro doktorské studium I a II a kurz jazykové přípravy, který je možné nahradit prokázáním přednesení cizojazyčného příspěvku na konferenci.

Pravěká archeologie Předního východu

V bakalářském studiu jsou mezi povinné předměty zařazeny kurzy, které studenty uvádějí do problematiky archeologie Předního východu a seznamují je s jednotlivými obdobími dané oblasti od paleolitu po dobu železnou. Druhou skupinu předmětů tvoří předměty zabývající se samotným archeologickým výzkumem a jeho dokumentací jak v terénu, tak následným zpracováním získaných dat. Studenti jsou seznámeni se specifiky výzkumu na Předním východě a školeni v týmové práci na výzkumu v zahraničí. Významnou součástí je výuka moderní spisovné arabštiny. Mezi povinné předměty také patří úvod do kulturní antropologie, tři terénní exkavační praxe (z toho nejméně jedna zahraniční) a dvě exkurze. Mezi povinně volitelné předměty jsou zařazeny rozšiřující kurzy věnující se problematice archeologie Předního východu, hmotné kultuře, zaniklým jazykům starověké Mezopotámie a přednášky spjaté s kulturní antropologií. Kromě výše zmíněného arabského jazyka mohou studenti také navštěvovat kurz turečtiny. I když je kladen důraz na tyto předměty, studenti mají možnost si vybrat i z nabídky volitelných předmětů oborů archeologie a klasické archeologie. Pro všechny bakalářské studenty FF MU je povinný kurz filozoficko-metodologického základu, jazyková zkouška a tělesná výchova (tzv. společný základ).

V navazujícím magisterském studiu jsou povinné předměty zaměřeny na prohloubení znalostí arabského jazyka. Studenti se dále věnují své diplomové práci. V rámci povinně volitelných či volitelných předmětů si pak vybírají z nabídky kurzů, které jim pomáhají při práci na diplomové práci a taky prohlubují jejich zájmovou oblast. Kurzy si mohou vybírat nejen v rámci Oddělení pravěké archeologie Předního východu, ale také v rámci Oddělení archeologie, klasické archeologie, muzeologie či dějin starověku. Pro všechny magisterské studenty FF MU je povinná zkouška z druhého světového jazyka.

K výchově kvalitních absolventů způsobilých důstojně obstát v akademickém světě by mělo přispět aktivní používání anglického jazyka, ve kterém probíhá výuka větší části našich odborných předmětů, terénní praxe a odborné zahraniční stáže. Také závěrečné diplomové práce píše většina studentů v angličtině. To vše přispívá k neustálému zdokonalování se v užívání angličtiny obecně. Studenti tak jsou mnohem lépe připraveni v angličtině nejen komunikovat, ale i přemýšlet, což ocení při tvorbě odborných publikací, při účasti na zahraničních konferencích, či na mezinárodních projektech.

Muzeologie

Bakalářský cyklus je zaměřen na získání teoretických i praktických poznatků z muzeografie, aplikované muzeologie. Ukončen je složením bakalářské zkoušky a získáním titulu bakalář. Absolvování tohoto studia skýtá ucelenou kvalifikaci pro odborné technické práce v muzeích a galeriích a vytváří nezbytný základ pro další muzeologické vzdělávání.

Magisterské navazující studium se zaměřuje především na problematiku teoretické muzeologie. V jednotlivých kurzech jsou dále rozvíjeny poznatky a vědomosti, které byly součástí výuky v bakalářském cyklu. Zvýšená pozornost je věnována některým progresivním trendům a aktuálním tématům v současné muzeologii, zvláště vztahu k muzejnímu návštěvníkovi (muzejní pedagogika, práce s veřejností a psychologie muzejního návštěvníka) a muzejní prezentaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info