Profil absolventa

Archeologie

Absolvent bakalářského studia je schopen:

 • vysvětlit základní souvislosti ve vývoji období pravěku, rané doby dějinné a středověku na území střední Evropy, provádět edukační činnost pro zájemce z řad veřejnosti (přednášky, výstavy)
 • psát odborné texty k tématům středoevropské archeologie, pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou, vhodně využívat výpočetní techniku
 • podílet se na realizaci terénního archeologického výzkumu (prospekci i exkavaci) a jeho základního vyhodnocení, provádět běžné archeologické terénní práce, použít interdisciplinární analýzy, zajistit odběr všech relevantních vzorků
 • prakticky použít geodetické postupy a přístroje, informační technologie, laboratorní a konzervační postupy
 • uplatnit zásady památkové péče v rámci současné právní úpravy

Absolvent magisterského studia je schopen:

 • na odborné úrovni diskutovat a prezentovat problematiku evropské archeologie, včetně samostatné edukační činnosti a práce s veřejností
 • prezentovat vlastní výzkumné výsledky v mateřském a alespoň jednom světovém jazyce
 • samostatného vedení záchranného nebo jiného terénního archeologického či památkového průzkumu a výzkumu
 • zajistit uplatnění zásad památkové péče v rámci současné právní úpravy ve všech obvyklých situacích souvisejících s nakládáním s archeologickými památkami
 • základního vyhodnocení archeologických dat, jako jsou nálezové okolnosti, výsledky samplingu a analýzy hmotných nálezů
 • samostatného plného vyhodnocení všech těchto archeologických dat ve zvolené specializaci, včetně využití obvyklých IT nástrojů
 • odborné publikační činnosti na národní úrovni

Absolventi studia jsou připraveni z hlediska teorie, metodologie i praxe k výkonu povolání archeologa v institucích památkové péče, paměťových institucích a veřejné správě. Praktické znalosti geodézie, informačních technologií a základů konzervace historických artefaktů mohou absolventi uplatnit v řadě dalších profesí mimo archeologii. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích vyžadujících získávání, analýzu a správu dat. U větší části absolventů se předpokládá pokračování studia v magisterském stupni, ve kterém prohloubí svoje znalosti archeologie a příbuzných oborů.

Klasická archeologie

Absolvent bakalářského studia je schopen:

 • dobře se orientovat v problematice klasické archeologie ve všech jejích základních aspektech (hmotná kultura, dějiny, reálie, topografie, umění, stavitelství, náboženství a základní jazyky starověkých kultur antického světa)
 • vysvětlit a popsat souvislosti kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických vztahů a významu dvou hlavních kultur antického světa - Řecka a Říma
 • aplikovat a efektivně uplatnit teoretické i praktické znalosti základních archeologických metod a postupů při výzkumu a jeho vyhodnocení
 • zvládnutí práce s cizojazyčnou odbornou literaturou, výpočetní technikou a vybranými přístroji (technické a laboratorní vybavení nezbytné pro archeologický výzkum)
 • prezentace výsledků vlastní odborné činnosti (referáty, postery, diskuze aj.) a psaní odborných textů

Absolvent magisterského studia je schopen:

 • vědecky a společensky zhodnotit teoretické poznatky a praktické dovednosti nabyté v průběhu celého studia
 • samostatně pracovat v mezinárodních vědecko-výzkumných týmech a podílet se zde na řešení komplexnějších vědeckých otázek
 • prezentovat vlastní vědecké poznatky na mezinárodních vědeckých fórech a vést vědecký dialog na odpovídající odborné i jazykové úrovni, psát odborné texty v odpovídající kvalitě a publikovat v odborné literatuře
 • organizovat a realizovat archeologické výzkumy, připravit menší projekty a vést menší výzkumné týmy
 • provádět edukační a popularizační činnost (přednášky, výstavy, odborné exkurze, workshopy)

Absolventi s komplexním metodologickým, archeologickým, historickým a jazykovým vzděláním a výzkumnou praxí se uplatní primárně v rámci vědeckých a kulturně-vzdělávacích institucí, jsou připraveni pro práci na archeologických výzkumech a v muzeích, památkových, edukačních a kulturních centrech. V širším spektru pracovního trhu se uplatní na různorodých pracovních pozicích v domácím i v mezinárodním prostředí např. v cestovním ruchu, žurnalistice, publicistice, v redakcích, nakladatelstvích aj. Díky výraznému praktickému zaměření, mezioborovému a mezinárodním přesahu jsou absolventi připraveni pro práci vyžadující nejen obecným kulturně-historický přehled, ale i samostatnou organizační činnost a rozhodovací schopnosti. Uplatnit se tedy mohou ve státní správě nebo v komerční sféře.

Pravěká archeologie Předního východu

Absolventi studia jsou prakticky orientovanými odborníky, schopní uplatnit se na domácím a evropském trhu práce jak v oboru, tak v příbuzných oborech, jako je aplikovaná kulturní antropologie, experimentální archeologie, příbuzné přírodní vědy, základy organizace a vedení projektů, arabština a turečtina.

Absolvent bakalářského studia je schopen

 • interkulturní komunikace
 • mezinárodní týmové práce
 • odborné mediální prezentace s odpovídající kompetencí
 • aplikovat interkulturní společenskou etiketu
 • samostatné orientace v současných kulturně‐společenských trendech studované oblasti.
 • aktivně používat anglický odborný jazyk v prostředí terénního výzkumu, stejně jako v akademickém prostředí

Absolvent magisterského studia je schopen aktivně se zapojit do mezinárodního vědeckého a terénního archeologického výzkumu. Uplatnit se může také v muzeích, v kulturně‐vzdělávacích institucích, v oblasti cestovního ruchu, v diplomatických službách, publicistice nebo v humanitárně či charitativně zaměřených organizacích.

Muzeologie

Posluchači bakalářského studia jsou především připravováni pro práci v institucích, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, jako jsou muzea, památkové ústavy apod. Ale také mohou působit na odděleních zabývajících se ochranou kulturního dědictví v orgánech státní správy a samosprávy, různých nadacích, soukromých institucích apod. Rovněž mohou působit v různých soukromých muzeích, galeriích, aukčních síních atd.

Posluchači magisterského studia jsou připravováni profesionálně aplikovat získané teoretické a praktické poznatky z oblasti muzejní činnosti, a to zejména v oblastech legislativy, interních muzejních procesů a jejich administrace, organizace a řízení muzeí, prezentační činnosti a práce s návštěvníkem. Uplatní se především ve vedoucích pozicích a na postech odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví (muzea, památkové ústavy, metodická pracoviště v oboru muzejnictví atd.). Další uplatnění mohou absolventi nalézt na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy zabývajících se problematikou kulturního dědictví a ochrany přírody, působit mohou také v soukromém sektoru (muzea a galerie, aukční síně, různé nadace atd.).

Absolventi jsou

 • schopni samostatně připravit výstavu, expozici nebo podobnou prezentačně vzdělávací událost
 • odborně pracovat s laickou veřejností, navrhnout a zajistit adekvátní prezentační média a prostředky, připravit pracovní listy nebo jiné interaktivní prvky
 • posoudit stav movitých památek a navrhnout adekvátní metodu konzervace a depozice
 • vést, uspořádat, legislativně, administrativně a organizačně zajistit sbírku movitých památek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info