Doktorské studium na ÚAM je možné ve všech zastřešovaných oborech.

Koncepce doktorského studia na ÚAM FF MU je založena na vysokém požadovaném standardu zejména ve dvou oblastech:

 • individuální práce doktoranda
 • oboustranná, pravidelně monitorovaná, spolupráce školitel – doktorand

V obou oblastech došlo v roce 2017 k úpravám. Tyto úpravy se vztahují na všechny studenty; u studentů se začátkem studia před rokem 2014 lze individuálně řešit částečné výjimky.

Doktorské semináře

V oblasti individuální práce doktoranda je hlavní změnou vyšší počet doktorských seminářů, konají se vždy ve třech termínech za semestr. Studenti jsou povinni zúčastnit se všech seminářů, a vždy jednou za semestr v nich sami vystoupit.

Na těchto seminářích je kladen důraz na otevřenou a kritickou diskusi o metodách zpracování disertačních témat, formulování smysluplných otázek, které mají disertační práce řešit, o souborech dat, jejichž struktura a množství se v průběhu řešení disertačních projektů obvykle mění a samozřejmě o dosažených výsledcích a přínosu disertací.

Začínající doktorandi prvního a druhého ročníku vystoupí na semináři se svými disertačními projekty nejpozději od druhého semestru studia všichni. Nepožaduje se od nich zatím prezentace výsledků, nýbrž především metodiky zpracování tématu a otázek. Seminární diskuse může doktorandovi pomoci včas odhalit slabá místa či slepé uličky jeho projektu a nasměrovat jej k nadějnějšímu řešení.

Od doktorandů třetího a čtvrtého ročníku se očekává, že na seminářích budou prezentovat výsledky doktorské práce v následující požadované struktuře:

 • téma disertace
 • ptázky, které disertace řeší a její přínos
 • data, s nimiž disertace pracuje
 • metody zpracování tématu
 • výsledky

K vystoupení v semináři dodá vždy student předem písemně (elektronicky) své teze studijnímu poradci pro doktorské studium.

V oblasti oboustranné spolupráce školitel - doktorand je podstatou nové koncepce samozřejmá přítomnost školitelů referujících doktorandů na seminářích. Každý školitel svého doktoranda před vystoupením vždy stručně a věcně představí v následující doporučené struktuře: 

 • V jakém roce/semestru studia je doktorand/ka.
 • Postup tvorby disertační práce, dosažené výsledky, případné problémy.
 • Práce doktorandky/doktoranda, je-li zaměstnancem oborové instituce.
 • Jak doktorand/ka zveřejňuje výsledky své práce v oboru (publikace, konference, přednášky, výuka)?
 • Zapojení doktorandky/doktoranda do řešení některého z projektů školitele.
 • Zapojení doktorandky/doktoranda do spoluautorství odborných článků, studií a publikací školitele.

Cílem snahy o intenzivnější oboustrannou spolupráci školitel - doktorand je dosáhnout toho, aby školitelé důsledněji ovlivňovali plnění individuálních studijních plánů svých svěřenců, zejména pokud jde o změny témat doktorských prací, změny termínů jejich odevzdání a především pokud jde o samotnou kvalitu disertací. Školitelé se také intenzivněji podílí na hodnocení doktorandů v souladu s požadavky a strukturou hodnocení v informačním systému (IS) Masarykovy univerzity.

Individuální práce doktoranda

 • systematické plnění studijních povinností daných šablonou studia, povinným společným základem studia na FF a povinným počtem získaných kreditů za semestr (zde)
 • systematická práce na vlastním vědeckém projektu – tématu disertační práce, publikování dílčích výsledků v recenzovaných periodicích mezinárodně uznávaných databází ERIH, Scopus a Web of Science, prezentování dílčích výsledků každoročně na tuzemské nebo zahraniční konferenci
 • udržování aktivního kontaktu s mezinárodním vědním prostředím, podle možností tématu disertační práce (studijní pobyty, pracovní stáže, konzultace se zahraničními odborníky, zapojení do zahraničních výzkumných týmů a podobně)
 • podávání menších grantů typu FR MU nebo děkanský grant, případně účast (zapojení) na řešení vědeckého grantu širšího kolektivu (GA ČR, GA MU, NAKI aj.)
 • pravidelné podílení se na agendě ÚAM, například v rámci výuky v bakalářském stupni, v rámci prezentačních akcí ÚAM a spolku SAMUNI, jako pomocná vědecká síla v knihovně ÚAM, při organizaci výzkumů ÚAM a podobně

O možnostech zapojení do agendy ÚAM se informujte vždy na příslušném pracovišti

 • pomocná vědecká síla v knihovně
  • vedoucí knihovny ÚAM – Mgr. Renáta Macholdová
 • zapojení do výzkumů ÚAM
  • geofyzikální průzkum – Dr. Peter Milo
  • terénní výzkum v Těšeticích Kyjovicích – doc. Eliška Kazdová
  • terénní výzkum a laboratorní zpracování na Pohansku u Břeclavi – Dr. Petr Dresler
  • terénní průzkum, terénní výzkum a laboratorní zpracování v zázemí hradu Rokštejna – Dr. Jana Mazáčková
  • terénní výzkum oppida Bibracte – Dr. Petra Goláňová
  • terénní výzkumy PANE – Dr. Inna Mateiciucová
  • terénní výzkumy Oxa Kréta – Dr. Věra Klontza
 • prezentační akce ÚAM
  • PR agenda – Dr. Ludmila Kaňáková
  • spolek SAMUNI – Mgr. Petr Žaža
 • zapojení do výuky ÚAM
  • u garanta předmětu nebo semináře, ke kterému byste chtěli přispět
  • ve spolupráci a se souhlasem vedoucího oboru

Spolupráce školitel – doktorand

Od svého školitele můžete očekávat

 • pravidelnou komunikaci a kvalifikovanou zpětnou vazbu k vašim předloženým výsledkům
 • doporučení k dalšímu rozvoji, tedy nejen doporučení další literatury ke studiu, ale doporučení kontaktů s dalšími konkrétními odborníky, formální doporučení nebo průvodní list ke stáži na jiném pracovišti, doporučení dalšího rozšíření metodologického záběru a praxe, doporučení konzultantů, doporučení vhodných periodik pro vaše dílčí výstupy atd.

Disertační práce

Disertační práce se předkládá ve třech vyhotoveních, v pevné vázané vazbě, na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.

Uspořádání i vlastní text disertační práce pravidelně konzultujte se svým školitelem. Zcela nezbytnou kapitolou práce je Metodologický úvod, v němž objasníte jak a proč jste postupovali, jaké metody jste volili, jak jste provedli kritiku vstupních dat atd.

Disertační práce se odevzdává na studijním oddělení výhradně osobně.

Co je potřeba zařídit před obhajobou a Státní doktorskou zkouškou

Jiné než osobní odevzdání disertační práce (tj. např. zaslání disertace poštou nebo doručení jinou osobou) je nepřípustné a práce neodevzdané osobně nebudou akceptovány.

Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím maximální doby studia.

Současně s disertační prací v předepsané formě a počtu se odevzdává rovněž

 • přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě (zde)
 • autoreferát (10x ve formátu A5, doporučena je sešitová vazba)
 • strukturovaný profesní životopis
 • seznam publikací

Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru,  na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh.

Pro konání zkoušky a obhajoby v jarním semestru je třeba disertační práci včetně přihlášky ke zkoušce a obhajobě a všech povinných příloh odevzdat nejpozději do 31. ledna. Pro konání zkoušky a obhajoby v podzimním semestru je pak nejzazším termínem 31. srpen. Disertační práce je přitom možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku. 

Po přihlášení ke státní zkoušce je vytvořen archiv závěrečné práce, do nějž je třeba disertační práci včetně příloh nahrát.

IS → Osobní administrativa → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu

Informace ze studijního a zkušebního řádu MU zde

Obhajoba disertační práce

Obhajoba probíhá před oborovou radou. Složení rady zde...

Obhajobu zahajuje předseda oborové rady. Po úvodním slově vyzve školitele uchazeče, aby popsal uchazečův vědecký profil a dosavadní odborné úspěchy.

Poté uchazeč s pomocí promítané prezentace představí svoji práci a výsledky k nimž dospěl.

Oba oponenti přednesou své posudky, případně jsou posudky přečteny v zastoupení.

Předseda oborové rady poté vyzve uchazeče k obhajobě a ta posléze vyústí v odbornou diskusi nad problematikou práce.

Hlasování rady o klasifikaci disertační práce je tajné.

Státní doktorská zkouška

Zkušební otázky kladou libovolní členové oborové rady. Otázek je obvykle šest. Výběr a odborný rozsah otázky je zcela v benevolenci člena oborové rady.

Hlasování rady o klasifikaci státní doktorské zkoušky je tajné.

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

Studijní poradce pro doktorské studium


Kancelář: bud. T/123
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4995; 541 145 714
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info