Úvod

ISSN 0231-5823 (print)
ISSN 2336-4386 (online)

Časopis je evidován MK ČR pod č. E 19435, vychází dvakrát ročně. Je vydáván Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do mezinárodních databází: 

Komise (Content Selection & Advisory Board) hodnotila časopis velmi kladně: 
"This is a strong and well organized journal of regional significance with an impressive homepage and citations well above the average for this kind of research." 

Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1976 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 byl (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) jmenován výborem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně odpovědným redaktorem časopisu prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., místopředseda MVS, a redakční práce převzal Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Redakční rada

Editoři

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (ARÚ AV ČR Brno, v. v. i., ČR)

 

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (ÚAM FF MU Brno, ČR)

Redakční rada

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (ÚPA FF KU a ARÚ AV ČR Praha, v. v. i., ČR)

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (ARÚ SAV Nitra, SR)

 

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (KA FF UK Bratislava, SR)

 

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.(CMS a ARÚ AV ČR Praha, v. v. i, ČR)

 

Univ.- Prof. Dr. Falko Daim (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, SRN)

 

prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko)

Výkonná redakce

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

 

PhDr. Miroslava Pluháčková (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

 

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (ARÚ AV ČR Brno, v. v. i., ČR)

 

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (AÚ FF JČ v Českých Budějovicích, ČR) 

Odpovědná redaktorka

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

Technická redakce

PhDr. Miroslava Pluháčková (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

Sazba

Bc. Šárka Trávníčková (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

Ročníky

Aktuální číslo

Archaeologia historica 41/2016/2

 • Naďa Profantová: Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách
 • Matej Ruttkay – Jaroslava Ruttkayová – Mário Bielich – Barbora Zajacová – Adrián Nemergut: Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre-Janíkovciach
 • Martina Molnárová – Zuzana Borzová: Detský element v zrkadle archeologických prameňov včasného stredoveku
 • Lenka Lisá – Jana Mazáčková: Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn
 • Ján Beljak – Pavol Maliniak – Maxim Mordovin – Michal Šimkovic: Výskum tretej (pôvodne hornej) brány hradu Čabraď v rokoch 2013–2015
 • David Vích: Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku
 • Pavel Macků – Aleš Knápek: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okres Havlíčkův Brod)
 • Jiří Varhaník: Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance
 • Marek Vojteček: Malé Šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku
 • Jan Musil – Petr Netolický: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem. Dvory na středověkém Chrudimsku
 • Bořivoj Nechvátal: Plány Vyšehradu v Národní knihovně v Paříži
 • Jan Frolík – Jan Musil: Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • Lucia Nezvalová: Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách – prejav okrajových skupín obyvateľstva?
 • Zuzana Poláková – Václav Furmánek – Iveta Kaczarová: Hrob dieťaťa v nádobe z plochy zaniknutého kostola a cintorína v Pincinej (okres Lučenec)
 • Martin Omelka – Otakara Řebounová: Zboží pro chudé a bohaté – „originály“ a dobové „padělky“ náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů
 • Miroslav Plaček: Poznámky k opevnění města Vyškova
 • Antonín Zůbek: Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně
 • Jiří Orna – Veronika Dudková: Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města
 • Jiří Crkal – Martin Volf: Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice
 • Petr Hrubý – Karel Malý – Peter Milo: Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů
 • Markéta Tymonová: Kachlové soubory z Frýdku
 • Lukáš Hlubek – Karel Faltýnek – Pavel Šlézar: Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli
 • Martin Hložek – Irena Loskotová: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle
 • Luboš Hobl: Kachle z hradu Gutštejna
 • Lucia Luštíková – Rastislav Rusnák: Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15.–16. storočia
 • Petr Sokol: Šibenice u Přimdy. Archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem
 • Marek Vojteček – Adrián Nemergut: Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc
 • Věra Klontza-Jaklová – Zuzana Havlická – Lukáš Janeček – Pavel Kašpar – Manolis Klontzas: Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy

KRONIKA

 • Bořivoj Nechvátal: Před sto lety se narodil Miloš Šolle (1916–2016)
 • Zdeněk Měřínský: Památce PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.

ZPRÁVY

 • † Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie (Zdeněk Měřínský)

Starší ročníky

Pokyny

Pokyny pro autory

Archaeologia historica je recenzovaný vědecký časopis, a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků, současně však zohledňuje také formální stránku rukopisu (případně doporučuje autorovi formální úpravy). Redakční rada posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci redakční rady periodika Archaeologia historica. Všechny odborné články v hlavních tematicky zaměřených sekcích časopisu jsou recenzované (nerecenzované jsou další příspěvky v sekcích Kronika a Zprávy).

Jazyk: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina.

Rozsah: maximálně 30 NS (54 000 znaků včetně mezer) textu včetně soupisu literatury, odevzdání rozsáhlejších studií je třeba v předstihu konzultovat s redakční radou.

Identifikace: Na konci příspěvku uvést jména všech autorů včetně akademických titulů a kontaktních adres včetně elektronických.

Abstrakt: maximálně 900 znaků (včetně mezer) v jazyce příspěvku.

Klíčová slova: maximálně 5 v jazyce příspěvku.

Resumé: v rozsahu maximálně 10 % textu příspěvku bez soupisu literatury v jazyce příspěvku.

Forma odevzdání rukopisu: pouze v elektronické podobě (CD, DVD, případně zaslat elektronickou poštou).

Formát: soubory word.doc, word.docx, nepřevádět do pdf! Ve třech textových souborech v následující struktuře:

 1. Pro recenzi a jazykovou korekturu: název příspěvku, jméno autora, abstrakt, klíčová slova, text, seznam pramenů a literatury, číslovaný seznam popisů vyobrazení a příloh.
 2. Pro překlad do angličtiny: název příspěvku, abstrakt, klíčová slova.
 3. Pro překlad do němčiny: název příspěvku, resumé, číslovaný seznam popisů vyobrazení a příloh.

Přílohy: vytvořit seznam příloh, čísla v seznamu musí odpovídat číslům jednotlivých příloh; odkazy na přílohy musí být uvedeny v relevantních částech textu, např. (obr. 1); každá příloha musí být redakci odevzdána jako samostatný soubor ve zdrojovém formátu (např. hodnotové tabulky v excelu).

 1. foto: formát JPEG, TIFF v rozlišení nejméně 600 dpi při formátu 18 x 13; průběžně číslovaná fota odevzdat jako samostatné soubory (nevkládat do word, nepřevádět do pdf), barevná fota budou standardně tištěna černobíle; barevný tisk je výjimečně možno předem projednat s redakcí; při vpisování informací přímo do fotografie preferujeme zaslat i fotografii bez popisu (zdrojovou).
 2. kresby: formát JPEG, TIFF v rozlišení nejméně 600 dpi s použitím jednoho typu měřítka; průběžně číslované tabulky nebo jednotlivé pérovky odevzdat jako samostatné soubory (nevkládat do word, nepřevádět do pdf); legendu uvádět v popisce k obrázku v textovém souboru, ne do grafické přílohy.
 3. skeny: skeny barevné i ve stupních šedi v rozlišení nejméně 600 dpi ve formátu TIF, JPEG, výjimečně BMP, skeny kreseb ve stupních šedi nebo do černobílé bitmapy.
 4. vektory a jiná grafika: řezy, plány, rekonstrukce, mapy vytvořené v GISu či CADu exportovat do formátů JPEG, PDF, TIF, PNG. U dalších případných grafik možné zaslat i formáty EPS, AI, PSD, PNG, TIF. Formát PSD umožňuje zachovat vrstvy (také TIF). U vektorové grafiky zvážit tloušťku čar. Nesmí být menší než 0,25b.
 5. hodnotové tabulky: formát excel (zdrojový formát); průběžně číslovat.

Je třeba rozlišovat mezi tzv. "dlouhou a krátkou pomlčkou". "Dlouhá" (alt+0150 na numerické klávesnici: –) se používá při uvádění rozpětí dat, udání více autorů, zásadně bez odklepu! "Krátká", tzv. spojovník/rozdělovník (na klávesnici klávesa - ) dle zvyklostí v textu, např. Brno-město.
Rozměry, např. 198 x 45 x 30 cm se zapisují s odklepy mezi číslem a x! Podobně s odklepem % (5 % = pět procent, ale pětiprocentní = 5%, tedy bez odklepu), cm (5 cm) atd. U citací stran neuvádět n. apod. (např. 37 n.), ale rozepisovat rozsah (např. 34–45). Odkazy na vlastní dokumentaci v textu do závorek a malými písmeny (tab. I, obr. 1).

Zkratky: U obvykle uváděných zkratek je nutno řídit se jejich aktualizovaným seznamem na konci AH (vždy poslední vydané číslo). Nové zkratky i s jejich plným zněním je nutno uvést na konci práce před seznamem literatury. Poznámky pod čarou je možné zařadit jen v nezbytně nutných případech! V odevzdaném textu pak musí být poznámky umístěny samostatně za textem. Číslo poznámky se v textu vyznačí pomocí horního indexu. Pokud je číslo poznámky umístěno za slovem, za nímž následuje interpunkční znaménko, pak se číslice umístí za toto znaménko.

Vzory citací:

V textu:

 1. (Měřínský 2002, 16–20; 2002a, 49–50)
  - U citací obr. taktéž str., pokud je v publikaci u obr. uvedena (např. obr. č. 1 na s. 5). U citací literatury je nutné uvádět strany, pokud se nejedná o citaci celého článku k příslušnému tématu (týká se zejména syntéz, které není možno citovat, např. Plaček 2007, jedná-li se o konkrétní lokalitu – pak Plaček 2007, 475.)
 2. (Unger 1981, 63; Procházka–Doležel 2001, 37, 43, 58)
  - V závorkách citovat autora pouze jednou; potom již pouze rok a str. – např. Plaček 2006, 47; 2006a, 147; mezi citacemi musí být důsledně středníky; jestliže je autor uváděn v textu, není nutno opakovat jeho jméno: např. ...jak dovodil například M. Plaček (2007, 47).
 3. (CDB III, 252–255 č. 197; CDB V/1, 79–87 č. 17); (ZA OPAVA, SKS)
  - vždy v pořadí str. a č. v edici bez čárky mezi; V/1 pouze v případě stránkování vždy od str. 1
  - zkratka archivu, zkratka fondu, v případě více citací z jednoho fondu rozlišovat pomocí indexů a, b… (viz Rukopisy a archiválie)
 4. (Seznam archeologických lokalit 2009)
  - internetový zdroj bez uvedeného autora; v případě, že je autor uveden, citujeme v závorce příjmení autora a rok citace, v seznamu pak postupujeme dle bodu Internetové zdroje)

V seznamu Prameny a literatura:

 • Autor či autoři, rok vydání: Název. Místo vydání.
 • Důsledně psát čárku mezi iniciálou křestního jména a letopočtem.
 1. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.
 2. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002a: Rakousko před Rakouskem. In: Veber, V.–Hlavačka, M.–Vorel, P.–Polívka, M.–Wihoda, M.–Měřínský, Z., Dějiny Rakouska, 9–64. Praha.
 • Začínáme 2002 bez indexu, pak 2002a, 2002b a dále; v seznamu literatury již necitovat příslušné strany, ty jsou citovány v textu.
 • Citujeme-li celý sborník či jinou editovanou publikaci, citujeme podle názvu, nikoli podle editorů:
 1. KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.
 2. CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1–2, 1231–1240, (Friedrich G.–Kristen, Z., edd.). Pragae 1942–1962.
 • Vždy citovat stranu a číslo!

Více citací téhož autora:

 • řadit dle roku vydání, dále indexy a, b … (viz výše) řadit abecedně dle prvých písmen názvu článku;
 • ed. za samostatné práce autora;
 • při spoluautorech řadit rovněž za samostatné práce autora a ed., a to opět v abecední pořadí (např. Měřínský 2008; Měřínský (ed.), 2008; Měřínský–Cejnková–Sulitková, 1984; Měřínský–Plaček atd.).
 1. MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy……
  1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací…
  1983: K problematice archeologického výzkumu ….

Sborníky:

 • Autor, rok vyd.: Název. In: Název sborníku, strany. Místo vyd.
 1. RATKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín. Sborník materiálov, 141–178. Bratislava.
 • Používáme výhradně pro neperiodické sborníky; v žádném případě ne pro periodika jako jsou PA, AH, AR atd.; dále je nutno vždy u neperiodických publikací s citací „In:“ citovat nejen autora a název článku, ale také strany (nebude-li tomu tak, redakce si vyhrazuje právo tyto články vracet, neboť dohledávání stran, zejména v případě regionálních periodik je velmi obtížné).

Editované sborníky:

 • jeden editor – ed., více editorů – edd.
 • ed. či edd. uvádíme i v případě, že je v publikaci uvedeno sestavili, zpracovali apod.
 1. BLÁHA, J., 1980: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels. In: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels (Dostál, B.–Vignatiová, J., edd.), 27–40. Brno.

Periodika: (časopisy + periodické sborníky):

 • Autor, rok vyd.: Název čl., AH 32, 28–50.
 • Číslo či sešit periodika citujeme pouze v případech, že tato jednotlivá čísla počínají vždy od str. 1
 • Citace ročníků periodik vždy tak, jak je uvedeno na titulní straně, tj. římsky nebo arabsky; podobně místo vydání uvádět vždy tak, jak je uvedeno, tzn. Prague, Prag či Praha.

Rukopisy a archiválie:

 1. RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980, rkp. ulož. v dokumentaci uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.
 2. AČ X: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích X (Kalousek, J. ed.). Praha 1890.
 3. ZA OPAVA, SKS: Zemský archiv Opava, fond Stabilní katastr slezský, inv. č. 102, sign. Sl. 155, č. kart. 27.
 4. SOAT, H: Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Historica, sign. 1996,
  http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/Historica/1996/charter, cit. 30. 7. 2012.
 • Nevydané archivní prameny citujeme v pořadí: plný název místa uložení (archivu), plný název fondu, inventární číslo nebo signatura, folium (u rukopisů), případně karton
 • V případě více citací z jednoho archivního fondu přidáme za zkratku index – první citace ZA OPAVA, SKS; druhá citace ZA OPAVA, SKSa a dále
 • V případě citace pramene z internetového zdroje je nutno za plnohodnotnou citaci uvést adresu a datum stažení!

Internetové zdroje:

 1. SEZNAM ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT - Encyklopedie dějin města Brna,
  http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=seznam_lokalit, cit. 10. 4. 2009.
 • Citace názvu dané stránky (Seznam archeologických lokalit, viz vždy horní řádek na obrazovce), zdroje (Encyklopedie dějin města Brna, tamtéž) a datum citace.

Citace vždy v autentické podobě, tzn. bez úprav pravopisu včetně velkých a malých písmen.
Má-li příslušný český titul (monografie, článek) i cizojazyčné resumé, uvádějte v seznamu literatury vedle českého názvu i název daného titulu v jazyce tohoto resumé, např.:

 1. HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove – Die Hochmittelalter Siedlung in Beckov, AH 32, 335–349.


Rukopisy pro první číslo každého ročníku přijímá redakce vždy do 30. listopadu a pro druhé číslo do 31. března na adrese výkonné redakce (viz níže).

Recenze

Recenzní řízení

Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části, adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie, kvalita a relevantnost obrazové dokumentace apod.). Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě negativního doporučení recenzentů je příspěvek vyřazen z dalšího posuzování.

Etika

Pravidla a etika publikování

Povinnosti autorů:

 • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na editory časopisu, případně příspěvek nepublikovat.
 • V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.
 • Hlavní téma příspěvku nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • Autoři se musí řídit pokyny pro autory (prolink na Pokyny pro autory) a dodržovat stanovený citační aparát.
 • Autoři musí podepsat prohlášení, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní (viz Prohlášení autora).

Povinnosti editorů:

 • Editoři jsou zodpovědní za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Editoři zachovávají objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, tzn. v procesu rozhodování jsou povinni vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, která jsou:
  • odborná úroveň a význam daného příspěvku;
  • soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.
 • V recenzním řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů.
 • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • S konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

Povinnosti recenzentů:

 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.
 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely (viz Recenzní formulář)
 • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;
  • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.
 • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

Povinnosti redakční rady:

 • Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je přípravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.
 • Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.).
 • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

Výkonná redaktorka

Kancelář: bud. T/204
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4045
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info