Úvod

ISSN: 1805-918X (print)
ISSN: 2336-4505 (online)


Časopis vydává Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, vychází dvakrát ročně. V evidenci Ministerstva kultury ČR zapsán pod č. E 21237. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní vědecké práce, především z oblasti archeologie. Témata příspěvků nejsou nijak chronologicky omezena, mohou sahat od paleolitu po novověk. Z geografického hlediska jsou upřednostňovány články týkající se problematiky střední Evropy, v případě metodicky inovativních příspěvků však není tento prostorový rámec závazný. Dále otiskuje práce z příbuzných vědních disciplín (přírodovědných i humanitních), které se zabývají archeologickými prameny, jako jsou např. antropologie, osteologie, archeobotanika, petrografie, religionistika apod. Přijímány jsou i recenze na archeologické publikace a kratší zprávy z dění v oboru.

Časopis Studia archaeologica Brunensia je pokračováním Řady archeologické (M) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), která vycházela samostatně od roku 1996 a jejíž podtitul byl shodný se současným názvem. Řada archeologická (M) navazovala na Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, která vycházela od roku 1956 a zahrnovala příspěvky z oblasti pravěké, časně historické, středověké a klasické archeologie, dále klasické filologie a dějin starověku. Všechny dosud publikované články jsou v plném znění dostupné v Digitální knihovně FF MU.

 

Redakční rada

předseda

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masarykova univerzita)

výkonný redaktor

Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (Masarykova univerzita)

členové rady

doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (Masarykova univerzita)

 

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

 

dr. Justyna Baron (Uniwersytet Wrocławski, Polsko

 

Prof. Gerhard Trnka (Universität Wien, Rakousko)

 

PhDr. Zoja Benkovski-Pivovarová (nezávislá badatelka, Rakousko)

 

prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)

 

doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře)

Ročníky

Aktuální číslo

Studia archaeologica Brunensia
Ročník 21, číslo 1, 2016

ČLÁNKY

 • Ludmila Kaňáková Hladíková František Trampota: Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka
 • David Parma Zuzana Holubová Klára Rybářová: Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány
 • Richard Bíško Kateřina Červená Milo, Peter Jan Petřík: Nový halštatský areál Suchohrdly "U Hájkova mlýna" v mikroregionálním kontextu
 • Kateřina Červená Petr Hrubý: Sídlište z mladší a pozdní doby halštatské u Lažínek (kraj Vysočina)
 • Michaela Prišťáková: Žarnov ako ukazovatel života a zániku : postdepozicné procesy, metóda výskumu a ich vplyv na kartografickú analýzu na príklade lokalít Valy u Mikulcic a Pohansko u Breclavi
 • Marie Salvetová: Archeologické výzkumy na Pohansku u Břeclavi z pohledu archivních materiálů : archiv archeologie nebo archeologie archivu?
 • Jan Petřík Hana LukšíkováLibor PetrJarmila Bíšková Richard Bíško Klára Šabatová Nela Doláková Šárka Hladilová Tomáš Ondrušík: Paleoekologický záznam stredovekého a novovekého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu
 • Miroslav Dejmal Aleš Knápek Barbora Machová Michaela Prišťáková Jakub Těsnohlídek Michal Vágner: Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou

Starší ročníky

Pokyny

Pokyny pro autory

Časopis Studia archaeologica Brunensia přijímá rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí.

Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou, je u článků max. 80 000 znaků (přijetí delších příspěvků redakce podmiňuje předchozí domluvou), rozsah recenzí a zpráv je 7 000 znaků. Rukopisy příspěvků musí vedle vlastního textu zahrnovat abstrakt v češtině a angličtině, klíčová slova taktéž v češtině a angličtině, na konci příspěvku pak delší cizojazyčné resumé (anglicky nebo německy; popř. v češtině, pokud je vlastní text napsán v cizím jazyce), zhruba v rozsahu jedné desetiny textu, minimálně však půl tiskové strany.

Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a formální úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při autorské a následně tiskové korektuře.

Obrazové přílohy ve formátu .jpg nebo .tiff je třeba připravit do základního zrcadla o rozměrech 127 × 175 mm (bez popisku).

Text připravte v editoru Word a formátujte co nejméně (jednoduché řádkování, zarovnání doleva včetně nadpisů, neodsazujte první řádek odstavce).

Při používání nadpisů a podnadpisů vyznačte číslováním jejich hierarchii, např. 1.2., 3.4.1. apod.

Každý příspěvek musí být doplněn o český abstrakt postihující cíl práce, v rozsahu 7-12 řádků, a 5-7 klíčových slov. Za seznam literatury zařaďte český podklad pro resumé, vítán je i jeho kvalitní překlad (vč. názvu článku a popisků obrázků) do angličtiny nebo němčiny, zkontrolovaný rodilým mluvčím (uveďte jméno překladatele nebo korektora). Resumé by mělo dostatečně vystihovat obsah článku (vyhněte se např. jen mechanickému zkopírování závěru), dále by mělo obsahovat odkazy na obrázky, popř. nejdůležitější citace. Rozsah resumé by měl činit asi desetinu až pětinu délky českého textu, minimálně však půl tiskové strany. Za resumé připojte Vaši pracovní adresu (+ eventuálních spoluautorů) a e-mail.
Na závěr textu vložte popisky ke všem obrázkům a tabulkám.

Způsob psaní citací v seznamu literatury se v zásadě řídí stejnými zvyklostmi jako v Archeologických rozhledech. Důsledně uvádějte celé názvy časopisů, nikoliv zkratky, a originální číslování ročníků (tzn. římské číslice nepřepisujte arabskými apod.). Před odevzdáním textu pečlivě zkontrolujte, jestli v soupisu literatury nějaká citace nechybí nebo nepřebývá.

Odkazy na literaturu se píší v závorkách kurzívou; při citaci kolektivních prací uvádějte mezi jmény pomlčku oddělenou mezerami, např.: (Bálek – Droberjar – Šedo 1994, 61), při uvádění rozsahu stran pomlčku bez mezer (např. „112–130“) a nikoliv spojovník „-“.

Seznam citované literatury – příklad:

 • Bálek, M. – Droberjar, E. – Šedo, O. 1994: Die römischen Feldlager in Mähren, Památky archeologické LXXXV, 59–74.
 • Kaufmann, D. 1994: Die Elbe-Saale-Gruppe der Jordansmühler Kultur. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888–1988. Brno – Łódż, 112–130.
 • Němejcová-Pavúková, V. 1995: Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur. Bratislava.

Přiměřený počet obrazových příloh připravte do základního zrcadla 127 x 175 mm. Obrázky si před odevzdáním vytiskněte v této velikosti, aby např. číslice a popisky uvnitř obrázků nebyly příliš malé nebo příliš velké. Jako obrazová příloha jsou ideální klasické pérovky a kvalitní černobílé fotografie, barevné obrázky jsou možné v omezené míře (pokud to nelze udělat jinak) a pouze po dohodě s editorem. Obrázky dodávejte ve formátu .tif, v rozlišení 1200 dpi (kresby) resp. 400-600 dpi (fotografie). Při skenování obrázků zvláště dbejte na zvolení správného režimu: pérovky skenujte v „černobílém režimu“ („black and white“), černobílé fotografie jako „stupně šedi“ („greyscale“). Mapy, plány a kresby musejí být opatřeny grafickým měřítkem, popř. severkou.

Ve Wordu udělejte i numerické apod. tabulky, s jednoduchým rámováním, a včetně popisky umístěte do textu na místo, kde mají být otištěny.
Vámi preferované umístění obrázků/tabulek můžete vyznačit přímo do textu (mezi dvěma odstavci), a to následujícím způsobem:

-----------
obr. 1
-----------

Texty pod obrázky/tabulky se píší obyčejným písmem v následující podobě – např.:
Obr. 1. Vlčnov-Dolní Němčí. Objekt 7. Výběr keramiky. Kresba K. Pospíšilová.

Recenze

Recenzní řízení

Studia archaeologica Brunensia patří k recenzovaným vědeckým časopisům, otiskované příspěvky proto musejí splňovat příslušná odborná i formální kritéria. Všechny vědecké články podléhají recenznímu řízení, zatímco recenze a zprávy nikoliv.

Každý rukopis je posuzován dvěma odbornými recenzenty, kteří nejsou členy redakční rady ani pracovníky stejné instituce jako autor rukopisu. Recenzní řízení je anonymní v tom smyslu, že autorovi rukopisu se nesdělují jména recenzentů. Recenzenti naopak znají jméno autora, a to z toho důvodu, aby mohli event. posoudit, zda autor již nepublikoval stejný nebo velmi podobný text v jiném periodiku, zda dostatečně cituje výsledky práce jiných badatelů apod.

Při recenzním řízení se kromě původnosti příspěvku a jeho kvality sledují následující skutečnosti: argumentační výstavba textu, jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, úplnost bibliografických odkazů, kvalita a relevantnost obrazové přílohy apod. Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí (bez relevantního zdůvodnění) je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Konečné rozhodnutí o publikaci textu je v kompetenci předsedy redakční rady. Recenzní formulář lze stáhnout zde.

Etika

Pravidla a etika publikování

Povinnosti editorů:

Editoři odpovídají za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.

Přistupují ke všem dodaným příspěvkům nezaujatě a podle stejných kritérií, kdy klíčová je odborná úroveň a význam daného příspěvku pro daný vědecký obor a soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.

V recenzním řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů.

S konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

 

Povinnosti autorů:

Autoři ručí za to, že jejich data jsou pravdivá a původní, uvádějí úplný seznam použitých pramenů, tzn. nedopouštějí se plagiátorství.

Autoři ručí za originalitu příspěvku – je nepřípustné poskytnout jeden text k publikování i dalším časopisům. Pokud autor publikoval nebo hodlá publikovat stejný nebo podobný text v jiném jazyce a v zahraničním periodiku (tzn. který je určen zcela odlišnému okruhu čtenářů), je povinen o tom redakci informovat. Tyto případy budou individuálně posouzeny.

V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu. Další osoby, které přispěly např. dílčí odbornou konzultací, je vhodné zmínit v poděkování.

Autor korespondující s redakcí zajistí, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku k publikaci.

Autoři se musí řídit pokyny pro formální úpravu příspěvků (dodržovat stanovený způsob citování, formát příloh atd.).

Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení a reagovat na připomínky recenzentů: buď by měli na základě těchto připomínek provést navržené úpravy, nebo přinést relevantní argumenty, proč se přidržují svého původního stanoviska. Ve sporných případech mají autoři právo svůj příspěvek stáhnout.

 

Povinnosti recenzentů:

Recenzenti nejsou členy redakční rady ani pracovníky instituce, v níž působí autor článku. Měli by odmítnout vypracování recenzního posudku, pokud jsou ve střetu zájmů. Tím je myšleno především:

 • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku k publikaci;
 • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
 • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;
 • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.

Pokud recenzent z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítne vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

Recenzent přistupuje k posuzování článků nestranně a podle svého nejlepšího svědomí. Měl by se vyjádřit ke všem bodům v recenzním formuláři. Své výhrady by měl pečlivě vyargumentovat a dále upozornit autora na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

Recenzent by měl zacházet s posuzovanou prací jako s důvěrným materiálem, nesmí zneužít informace v ní uvedené pro osobní nebo jiné účely.

 

Povinnosti redakční rady:

Redakční rada vytváří odborný profil časopisu a dohlíží na jeho naplňování. Vydává také pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pro recenzní řízení aj.).

V souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.

Redakční rada definuje výše uvedená etická pravidla a dbá na jejich dodržování.

Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Výkonný redaktor

Kancelář: bud. T/210
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3855, 605 439 135
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info