CAS-HPO: Centre for Advanced Studies in Settlement History, Populations and Social Organization

Výzkumné centrum CAS-HPO je zaměřeno na výzkum procesů, vedoucích k zanikání lidských sídel, restrukturalizaci osídlení a populačním změnám, které potenciálně i reálně ohrožují také dnešní společnost. Vědecké týmy centra zkoumají tyto procesy v širokém mezioborovém záběru zohledňujícím zejména vzájemné ovlivňování sociálního a environmentálního rozměru lidských sídel, jež se v diachronním pohledu často značně dynamicky proměňuje.

Jádrem realizačního týmu centra CAS-HPO jsou excelentní vědecké osobnosti a jejich výzkumní spolupracovníci z Filozofické a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Ústav geologických věd PřF MU), a jejího partnera Katedry antropologie a genetiky člověka PřF Univerzity Karlovy.

V rámci Masarykovy univerzity vychází centrum CAS-HPO z půdorysu „Interdisciplinárního centra výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku“, které vzniklo v roce 2005 v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT ČR, a navazovalo na starší Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (založeno 1999).

Dosavadní výzkumná činnost centra zahrnuje celý pravěký až středověký vývoj lidských společností v Evropě důrazem na určitá klíčová období a širokou mezioborovou spolupráci humanitních, přírodovědných a technických disciplín se zaměřením na nové informační technologie a zpracování digitálních dat. Do výzkumných týmů centra jsou systematicky zapojováni kvalitní studenti magisterského a doktorského stupně studia.

Propojení nejmodernějšího přístrojového vybavení, excelentních vědeckých pracovníků a jejich týmů a několika stabilních terénních vědeckých základen, je v tuzemské archeologii unikátní. Vzhledem k dlouhé tradici (Ústav archeologie a muzeologie FF MU byl založen již v roce 1930), systematickému rozvoji přístrojového vybavení i podpoře kariérního růstu kvalitních absolventů patří tato výzkumná infrastruktura k nejstabilnějším zařízením svého druhu v ČR.

V čele CAS-HPO stojí vědecká rada složená z předsednictva - excelentních pracovníků centra:

 • prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. - předseda
 • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., HDR
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Členy vědecké rady jsou dále klíčoví pracovníci centra:

 • Dr. phil. Mgr. Peter Milo
 • Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
 • PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

Vrcholní zástupci strategických zahraničních partnerů:

 • Univ. Prof. Dr. Claudia Theune-Vogt (Universität Wien)
 • Univ. Prof. Dr. Falko Daim (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Prof. Dr. Johannes Müller (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)
 • Prof. Dr. Vincent Guichard (European Archaeological Centre Bibracte)

Výzkumná infrastruktura CAS-HPO

Pokračujte zde...

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

Kontaktní osoba


Kancelář: bud. T/210
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3707, 541 145 721
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info