Oddělení klasické archeologie

Odborně se zaměřuje na archeologii antických památek dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma, s důrazem na materiální, stavební a uměleckou kulturu antických civilizací.

Zabývá se rovněž materiálními, stavebními i kulturními doklady kontaktů antického světa se střední Evropou, zejména v období polarity Římského impéria a území tzv. barbarica.

Podílí se na mezinárodních výzkumech na Krétě (lokality Oxa – Kalos Lakkos, Priniatikos Pyrgos) i na výzkumu římské vojenské základny s komplexem budov a masivním opevněním na Mušově. Výzkum amerického INSTAP na lokalitě Priniatikos Pyrgos v současné době patří k nejvýznamnějším projektům ve východním Středomoří a svým záběrem pokrývá kultury od neolitu až po středověkou Byzanc.

 

Buduje mezinárodní vědeckou spolupráci s významnými institucemi klasické archeologie – Irish Institute of Hellenic Studies at Athens, INSTAP Study Center for East Crete.

Mezinárodní aspekty výzkumu jsou výrazně zastoupeny i ve výuce. Studentům je zajišťována možnost podílet na zahraničních výzkumech, organizovány jsou pravidelné semestrální cykly přednášek zahraničních specialistů. Na tu klasickou nasměruj tento odkaz). Studenti jsou podporováni v absolvování části studia nebo studijního pobytu v zahraničí, organizují se pravidelné exkurze za památkami starověkého světa.

 

Nabízí studium archeologie v evropském kontextu v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia. Studium je specifické svým výrazným mezioborovým přesahem, vedle odborných předmětů studenti získají základní orientaci v latinském a starořeckém jazyce, antické literatuře, dějinách starověku, reáliích a mytologii obou kultur. Nedílnou součástí studia je podpora praktických zkušeností nejen při terénních prospekcích a archeologických výzkumech, ale i při následném laboratorním zpracování, dokumentaci a vědeckém vyhodnocení výsledků. Důraz je kladen na provázání studia kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických struktur a materiální kultury.

Vyučují a bádají zde přední odborníci oboru.

Exkurze oddělení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info