Projekt a oceněná kniha o systému využití krajiny a sídlištní struktuře v raném středověku

Hlavním smyslem mezinárodní spolupráce bylo popsání a pochopení historických procesů, které hrály důležitou roli při rozvoji i úpadku komplexních raně středověkých společností ve středovýchodní Evropě, zvláště z hlediska vývoje sídlištních struktur a systému zlepšování země. Tento úkol jsme zvládli s pomocí metod komparativní historie a teorie systémů. Řešení bylo založeno na srovnání dvou lokálních komunit z jižní a severní části teritoria obývaného západními Slovany: jedné z povodí řeky Notte v Mittenwalde v Braniborsku (Německo) a druhé z dolního Podyjí na Břeclavsku (Česká republika). V rámci projektu proběhly v obou regionech archeologické výzkumy a rozsáhlé prospekce, které přinesly řadu překvapivých nálezů

Nejdůležitějším přínosem mezinárodní spolupráce byla praktická realizace myšlenek komparativní archeologie a historie při výzkumu komplexních raně středověkých společností středovýchodní Evropy. Její postupy umožnily poznávat důležité pravidelnosti v toku dějin, aniž bychom při tom pominuli specifika jednotlivých regionů, jejichž vývoj vykazuje odlišnou dynamiku a vlastní jedinečnost. Systematicky aplikovaná nadregionální komparatistika tak nahradila dosavadní národně orientované dějin, ve kterých jsou jednotlivé země Evropy separovány a pojednávány jako izolované a vzájemně oddělené ostrůvky. Díky intenzivní spolupráci se také podařilo překonat problémy související s odlišnou badatelskou tradicí v České republice a v Německu, a to využitím metodických nástrojů z oblasti tzv. teorie systémů, která se zabývá formulací a dedukcí obecných systémových zákonů, aplikovatelných na všechny systémy určitého typu. Tímto způsobem jsme provedli velmi komplexní archeologicko-historickou komparaci raně středověkých společností z Braniborska a Moravy v časovém úseku od 6. do 13. stol., která byla zpracovaná do podoby obsáhlé monografie, která vyšla v prestižním německém nakladatelství.


Prof. Florin Curta z University of Florida in Gainesville (USA) napsal ve své recenzi pro časopis Speculum  (2016, 91/2) - Medieval Academy of America (University of Chicago Press) o knize, že „this work is historical and archaeological analysis of the most sophisticated sort. Not many books throw out such a provocative variety of challenges to existing scholarship, and fewer still do so in such a convincing manner“.

Kniha získala  získaly Cenu rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí počin v roce 2016.

Jiří Macháček přebírá cenu rektora MU (2016).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info