Vzděláváme veřejnost

„Nedílnou součástí našich aktivit je prezentace výsledků a poznání minulosti široké veřejnosti. Chápání a vnímání kulturního a environmentálního dědictví lidstva je klíčové pro zdravý vývoj a stabilitu každé společnosti.“

Encyklopedie města Brna

Cílem projektu je vytvoření internetové komunikační platformy mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi formou společného, obecně platného programového modulu směřujícího ke vzniku databáze mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavska. Tato databáze nabídne přehlednou orientaci ve výsledcích archeologických výzkumů a poskytne tak dotčeným subjektů soukromého sektoru a veřejné správy možnost kvalitnější ochrany archeologických lokalit i jejich začlenění do urbanistických celků.

Zjistěte více