Special topics of museology (online): prof. Ladislav Lenovský

  • 22 April 2021
    9:00 AM

Kultúrne dedičstvo je interdisciplinárny vedecko-výskumný fenomén, predmet špecializovanej odbornej práce, sociokultúrny kapitál aj potenciál jeho nositeľov a komodita pre jeho konzumentov. Obsah, štruktúra, vnímanie a využívanie kultúrneho dedičstva sú kontextuálne a situačné v rámci zaužívaných sociokultúrnych systémov. Proces jestvovania, používania a využívania kultúrneho dedičstva je determinovaný tradíciou aj inováciou. Ako hodnota a pilier identity je moderovaný konformitou a sociálnym tlakom a ako produkt je motivovaný očakávaniami/možnosťami profitu.

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info