Internetová encyklopedie dějin Brna

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.4.00/12.0053

 

Bez popisku

Popis projektu

Prohloubení spolupráce mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi v oblasti archeologie formou společného, obecně platného programového modulu směřujícího ke vzniku databáze mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavska. Plánované programové moduly jsou součástí širšího projektu IEDB, který je vytvářen dlouhodobě početným autorským kolektivem pracovníků z řady vědeckovýzkumných a kulturně vzdělávacích institucí. Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených sekcí z různých oblastí brněnské historie (osoby, události, ulice, objekty, školy, pamětní desky atd.), které se průběžně editují a doplňují o nové informace a obrazový či fotografický materiál. Tohoto propojení budou využívat i projektové výstupy. Roli servisního pracoviště realizačního týmu naplňuje kontaktní místo. Přidanou hodnotou je zapojení studentů VOŠ a VŠ do tvůrčího procesu encyklopedie prostřednictvím studentského modulu.

Trvání projektu:

1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 + 5 let udržitelnost projektu

Projektové výstupy

Projekt byl realizován ve čtyřech souvisejících klíčových aktivitách, na nichž se podílel celý projektový tým. Míra zapojení jednotlivých partnerů odpovídala koncepci spolupráce směřující k naplnění cílů stanovených v návrhu projektu dle harmonogramu řešení.

KA 1 Komunikační modul archeo

Pro vytvoření Komunikačního modulu byla využita aplikační a databázová základna Internetové encyklopedie dějin Brna, v rámci níž byl nově definován sesterský, aplikačně shodný, databázově jedinečný Modul Jihlavsko (viz dále). Realizační tým složený z archeologů a dokumentátorů (celkem 63 zapojených osob) pracoval průběžně na zadání společného programového prostředí jako prostředku pro vytvoření databáze archeologických výzkumů realizovaných v Brně a širším regionu Jihlavska. Souběžně probíhala pro oba moduly heuristická a dokumentační linie včetně digitalizace sumarizovaných a následně strukturovaných dat k terénním fázím archeologických výzkumů a kvantitativní i kvalitativní souhrn dokumentace movitých nálezů. Spektrum informací získaných z této analýzy umožnilo kvalifikovaně připomínkovat a testovat verze jednotlivých modulů, a to jak v rovině terénních situací, tak v oblastech uložení a prezentace archeologických artefaktů. Získaná data byla využita k vytváření nových a následnému doplňování stávajících archeologických hesel. Aplikace umožňuje připojení libovolných souvisejících souborů. Pozornost se soustředila na využitídigitalizovaných nálezových zpráv, dokumentů z fondu Moravica a ze Sbírky novinových výstřižků ARÚB. Zdrojovou základnu reprezentují hesla zpracovaná v sekci prameny a literatura a provázaná k relevantním záznamům.

Zpřístupnění informací o aktuálně realizovaných a ohlášených archeologických akcí a jejich topografické propojení s výsledky v minulosti ukončených terénních výzkumů umožnilo on-line propojení s databází archivu ARÚBMegalit. Komplexní informace o archeologických lokalitách jsou určeny ik využití ve státní správě v oblasti památkové péče.

Informační platformu pro zpracovaná hesla nabízí nově vytvořený modul obrazové databáze, kde je v kvalitním rozlišení archivována dostupná obrazová dokumentace zpřístupňovaná u relevantních záznamů ve webovém rozlišení.

Po zpoždění v realizaci v souvislosti s přesuny financí v rámci projektu a ošetřením smluvních a licenčních podmínek softwaru byla ve spolupráci s firmou T-mapy v letech 2011–2012 vybudována aplikace pro sběr a publikování GIS dat IEDB propojena s digitálními mapovými podklady Magistrátu města Brna. Aplikace využívá nově vytvořených GIS vrstev prostorově identifikovaných archeologických lokalit z území města Brna a dalších prostorově identifikovaných objektů (události, objekty, stavby a areály) obsažených ve stávající databázi IEDB.

Modul archeologický katastr se zaměřil na vytvoření interaktivní webovéaplikace v prostředí Adobe Flex určené k prohlížení historických map a plánů, do kterých jsou promítány plochy a další grafická data z již realizovaných archeologických výzkumů provázané na informace zpracovávané v Komunikačním modulu archeo. V průběhu realizace bylo digitalizováno a georeferencováno celkem 100 historických map a plánů z Archivu města Brna, Moravského zemského archivu a vídeňského Kriegsarchivu. V průběhu řešení projektu byly průběžně shromažďovány podklady ve formě výkresů, nálezových zpráv, SHP a archivních rešerší, na jejichž základě byly postupně vytvořeny pro prostředí Sketchup tři 3D modely Brna k rokům 1645 (2010), 1742 (2011–2012) a 2. polovině 14. století (2012). Jednotlivé domovní bloky a historické stavby byly modelovány na základě nejnovějších archeologických, stavebně historických a historických podkladů s maximální mírou věrohodnosti a jsou přístupny na webu prostřednictvím aplikace Google maps.

V letech 2010 až 2012 byl pro vytvoření samostatného Modulu Jihlavsko sestaven užší realizační tým, do nějž se postupně zapojilo 28 členů projektového týmu, kteří se různou měrou podíleli na vyhodnocení, konzervaci a vizualizaci archeologických výzkumů a nálezů z širšího regionu Jihlavska a jejich databázovém zpracování.

Pro KA 2 a 3 byl projektovým týmem definován studentský modul využívaný dle specifických požadavků na předmět i formu výuky studenty VOŠ a MU. K jejímu zkvalitnění přispěla spolupráce specialistů z realizačního týmu při výuce a praktických ukázkách hmotné kultury středověku, a to zejména díky vybudování srovnávací sbírky brněnské středověké a raně novověké keramiky. Na VOŠ byly dodávány dle potřeby archeologické nálezy pro realizaci výuky restaurování předmětů získaných archeologickými terénními výzkumy. Vstup do aplikace studentského modulu je chráněn individuálním přístupovým heslem.

KA 2 Studentský modul VOŠ

Na praktické části této KA se podíleli především akademičtí a další pracovníci MU a studenti oborů archeologie a muzeologie, kteří využívali individuálních konzultací poskytovaných specialisty z projektového týmu. Před zahájením každého semestru byla pro zapsané studenty zpracována nabídka hesel ke zpracování zpřístupněná v doprovodném kurzu k předmětu v univerzitní aplikaci Elf. Zde si studenti zaregistrovali nejméně jedno heslo, které pak během semestru průběžně databázově zpracovali včetně všech souvisejících informací (propojení s hesly v jiných sekcích encyklopedie, citační zdroje, obrazová dokumentace). Na začátku každého semestru byl dle potřeby a počtu studentů realizován různý počet seminářů v počítačových učebnách MU s praktickým nácvikem práce s encyklopedickou aplikací. Pro technickou podporu individuálních studentských výstupů byly vytvořeny manuály k jednotlivým sekcím poskytované studentům v IS MU. Všechna studentská hesla byla lektorována akademickými pracovníky MU pomocí komentářů ke studentským záznamům. Související informace ke zpracovávaným heslům nabídla studentům kompletní databázová základna encyklopedie. Koncepce výuky směřovala ke zlepšení praktických dovedností v heuristické práci a následné analýze a strukturování získaných informací.

KA 4 Kontaktní místo

Centrem všech projektových aktivit se stalo nově vytvořené kontaktní místo v prostorách Staré radnice v centru Brna. Od svého zřízení slouží jako infokanál mezi realizačním týmem, cílovými skupinami a veřejností včetně subjektů soukromého sektoru a státní správy. Konají se zde pravidelné porady užšího projektového týmu, dílčí pracovní schůzky a konzultace ke zpracování studentských hesel. Během řešení projektu zde byly uspořádány 3 jednodenní semináře pro vědeckovýzkumné a akademické pracovníky zaměřené na dílčí projektové výstupy:

 • Archeologické moduly (25. 11. 2010, Kontaktní místo) – prezentace virtuálního modelu Brna 1645
 • Archeologická památková péče a IEDB (29. 11. 2011, Kontaktní místo) – využití databáze IEDB s podporou databáze Megalit pro potřeby památkové péče
 • Modul Jihlavsko (17. 1. 2012, Panská Lhota - Brtnice u Jihlavy – možnosti obecné aplikace programu v městském prostředí)
 • Mapy v IEDB (13. 11. 2012, Kontaktní místo) – koncepce, způsoby zpracování a možnosti využití historických map a plánů v databázi IEDB

Kontaktní místo rovněž slouží jako centrum propagace projektu – pro pracovní schůzky se zástupci médií, zpracování mediálních prezentací, tiskových zpráv apod.

Bez popisku

Cíle projektu

Cíle projektu vytyčené ve třech hlavních osách byly naplněny v plném rozsahu díky funkční spolupráci všech projektových partnerů.

1. Zvýšení kvality spolupráce mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi prostřednictvím definování nových komunikačních modulů v návaznosti na stávající formy spolupráce - vytvoření internetové komunikační platformy směřující ke vzniku databáze mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavska.

 • komunikační modul archeo v rámci IEDB (garant MU)
 • realizovány tři roviny komunikace: pravidelné koncepční porady garantů partnerských organizací, pracovní schůzky k řešení dílčí problematiky, elektronická komunikace
 • zpracována archeologická hesla: (lokality 173; výzkumy 645; nálezy 50)
 • zpracována hesla v sekci literatura (garant ARÚB) = citační zdroje k archeologickým heslům: nová hesla (2 026 ARÚB), vytvoření manuálu pro zpracování hesel, revize hesel
 • digitální archiv terénní a nálezové dokumentace, dokumentace vybraných movitých archeologických nálezů: MuMB 14 398 grafických záznamů – 32 skleněných negativů, 3 364 černobílých filmových negativů, 2 237 černobílých a 1 546 barevných kinofilmů, 463 barevných filmových diapozitivů, 6 555 stran textové a kresebné dokumentace, 201 terénních plánů; ARÚB 23 612 grafických záznamů – 1 249 skleněných negativů, 5167 černobílých a 77 barevných filmových negativů, 5189 černobílých kinofilmů, 259 černobílých a 1264 barevných filmových diapozitivů, 7130 stran textové dokumentace, 205 stran papírové kresebné dokumentace, 32 terénních plánů a 3040 výstřižků ze Sbírky novinových výstřižků ARÚB; ÚAPP79 digitálních plánů zkoumaných ploch (69 ve spolupráci s MuMB)
 • modul Jihlavsko (garant MVJ)
  • společné komunikační prostředí s modulem archeo – účast zástupce garanta na pravidelných projektových poradách
  • zpracovaná hesla – archeologie: celkem 965 (lokality 129; výzkumy 167; nálezy 669); objekty, stavby a areály, průzkumy: celkem 19; osoby: celkem 17; události: celkem 121; literatura = citační zdroje ke všem heslům: celkem 183
 • modul obrazové databáze (garant MU)
  • databáze obrazové dokumentace k heslům v IEDB
  • pro modul Brno celkem zpracováno 8 234 obrazových příloh, z toho k 31. 12. 2013 1 600zpracováno s popisy pro využití v komunikačním modulu archeo a 362 přiřazeno do aplikace k archeologickým heslům
  • pro modul Jihlavsko: databázově archivováno 1627 obrazů, z nichž k 31. 12. 2012 bylo 509 zpracováno pro využití v komunikačním modulu archeo
  • rešerše leteckých snímků pro IEDB (ÚAPP)
 • modul archeologický katastr (garant Archaia)
  • aplikace prohlížení historických map zahrnuje 100 historických map a plánů
  • 225 archeologicky zkoumaných ploch s přiřazenými informacemi v IEDB
 • aplikace pro sběr a publikování dat v IEDB propojená s digitálními mapovými podklady Magistrátu města Brna (garant MuMB): Aplikace využívá nově vytvořené GIS vrstvy prostorově identifikovaných archeologických lokalit z území města Brna a dalších prostorově identifikovaných objektů (události, objekty, stavby a areály) obsažených vestávající databázi IEDB. Provázání GIS aplikace s komunikačním modulem vznikl unikátní informační systém o realizovaných i aktuálně řešených archeologických výzkumech na území statutárního města Brna.

 

2. Rozšíření komunikační základny formou aktivního zapojení studentů MU a VOŠ do vzájemné výměny oborových informací pomocí studentského modulu encyklopedie a do komunikačních mechanismů projektu

 • studentský modul (VŠ, VOŠ)
  • výuka na MU – v předmětech MUI_192 Encyklopedie Brna I., MUI_193 Encyklopedie Brna II. a MUKS 58 Encyklopedie Brna bylo pod odbornou garancí akademických zaměstnanců MU a s konzultační podporou projektového týmu vytvořeno 539 studentských záznamů, 342 z nich bylo po konečném schválení odborného garanta finalizováno, ke studentským heslům bylo zpracováno 75 obrazových příloh
  • výuka na VOŠ – v rámci předmětu Základy muzeologie a Konzervování a restaurování keramiky vytvořeno pod odbornou garancí lektorů VOŠ a s konzultační podporou projektového týmu 32 studentských hesel na základě restaurování sbírek z archeologických výzkumů partnerů
  • srovnávací sbírka brněnské středověké a raně novověké keramiky vytvořena v depozitáři MuMB – praktické ukázky hmotné kultury využívány při výuce na VOŠ a MU

3. Vytvoření infokanálu mezi vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi a širokou veřejností se zaměřením na subjekty soukromého sektoru a veřejné správy prostřednictvím kontaktního místa

 • vytvoření funkčního kontaktního místajako centra dostupného všem cílovým skupinám
 • vytvoření prostředí v uživatelském IEDB (moje encyklopedie) s chráněným přístupem pro statut památkář: zpřístupnění širšího rozsahu informací z IEDB pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

propojení IEDB s aplikací Megalit (garant ARÚB): v modulu archeo vytvořena podsekce Megalit pro přenos záznamů o aktuálně ohlášených a zpracovávaných archeologických výzkumech (k 31. 12. 2012 přeneseno 2077 záznamů) – rozšíření informační platformy pro státní správu v oblasti archeologické památkové péče.

Bez popisku

Prezentace projektu:

 • pravidelná spolupráce s médii:
 • seriál o brněnské archeologii v Brněnském Metropolitanu
 • páteční kvíz v Brněnském deníku
 • tisková konference pro média u příležitosti otevření Kontaktního místa (1. 6. 2010, Kontaktní místo, Brno)
 • Internetová encyklopedie dějin Brna na Facebooku

Prezentace na konferencích:

2010

 • Počítačová podpora v archeologii,Litomyšl
 • Knihovny současnosti, Železné Hory
 • 42. ročník mezinárodní konference archeologie středověku, Brtnice u Jihlavy
 • Databázové systémy v muzejní praxi, Brno, Mendelovo muzeum
 • Conference on CulturalHeritage and New Technologies ve Vídni věnovaná tématu In/Visible Towns. Archaeologyand Cultural Heritage in Urban Areas
 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha

2011

 • Knihovny současnosti 2011, Ostrava
 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011, Praha

2012

 • Knihovny současnosti 2012, Pardubice
 • 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín
 • Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2012, Praha
 • Seminář pro spolupracovníky Souborného katalogu ČR, Praha

Řešitelský tým ÚAM FF MU:

 • PhDr. Irena Loskotová (projektová manažerka)
 • Jitka Šibíčková (administrátorka a odborná asistentka projektu)
 • Ing. Ivana Urbášková (finanční manažerka)
 • Mgr. Miroslava Šudomová (mediální asistentka)
 • Mgr. Kateřina Urbánková (administrativní asistentka)
 • akademičtí pracovníci: Mgr. Pavel Holman, Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Bez popisku

Partneři

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Mgr. Andrea Matějíčková


www: http://uapp.cz

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská

Mgr. Petr Polášek


www: http://ssudbrno.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info