Magisterské studium

Magisterské studium na ÚAM je dvouleté prezenční. Každý obor (v budoucím pojetí specializace) definuje vlastní podmínky a obsah studia. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a jejich zasazení do širšího kontextu, rozvoj metodologických a akademických kompetencí. Student se specializuje a systematicky pracuje na rozvoji svého odborného a vědeckého potenciálu. Studenti by od počátku studia měli pracovat na svých diplomových pracích. Očekává se značná samostatnost v získávání zkušeností na tuzemských i zahraničních výzkumech a stážích, stabilní zapojení do některé z výzkumných agend ÚAM nebo jiné zapojení do praxe v oboru. Pozitivně je hodnoceno zapojení do prezentačních a popularizačních akcí ÚAM, spolku SAMUNI nebo jiné organizace, případně samostatné působení na laickou veřejnost.

Základní informace

Uplatnitelnost

Vaši budoucí uplatnitelnost významně posiluje aktivní hledání osobní zkušenosti v oboru, navazování kontaktů, získávání speciálních odborných dovedností a rozvoj soft-skills jako je týmová spolupráce, organizace jednotlivých akcí, komunikační kompetence a další.

 • Pokud jste v bakalářském studiu nevyužili možnosti vyjet do zahraničí s podporou programu Erasmus+, přihlašte se na zahraniční studijní nebo pracovní stáž (více...). Pokud už jste tuto možnost vyčerpali, informujte se na další stipendia, jako je Freemovers, CEEPUS, Mezivládní dohody nebo Fulbrightova komise. Detailní informace najdete na czs.muni.cz.
 • Využijte stálé i aktuální nabídky stáží u budoucích zaměstnavatelů
 • Sledujte aktuální nábory na výzkumy v zahraničí, jak jednotlivých oddělení ÚAM, tak dalších evropských výzkumných subjektů.
 • Zmapujte si významné zahraniční instituce, které jsou špičkou ve specializaci, jíž se chcete věnovat, a navažte s nimi kontakt. Obvykle nemají problém přijmout na pár dní studenta, který chce konzultovat, prohlédnout si laboratoře a zjistit možnosti dlouhodobějšího pobytu.
 • Zapojte se do výzkumných týmů ÚAM. Více...
 • Přihlašte se na brigádu v sezónních náborech institucí záchranného archeologického výzkumu:
 • Zapojte se do aktivit spolku SAMUNI, upevníte si žádané soft-skils jako je týmová spolupráce, konstruktivní komunikace, organizační schopnosti, samostatná prezentace vlastních výsledků, popularizace aj.
Uznávání výsledků studia v zahraničí

Kurzy a praxe, které jste absolvovali v rámci svých zahraničních stáží, si můžete nechat uznat v rámci mezinárodního ECTS labelu kreditového systému studia. Uznávání se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity.

Dosažené výsledky Vám na základě potvrzení zahraniční instituce potvrdí oborový garant zahraničních mobilit  Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. Potvrzené výsledky Vám následně uzná Mgr. Jana Sobolová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů.

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Oborová garantka zahraničních mobilit


kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6857
e‑mail:
Mgr. Jana Sobolová

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů


kancelář: bud. C/C.118
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4670

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Diplomová práce

Volba tématu diplomové práce

O volbě tématu své diplomové práce přemýšlejte ještě před přijetím do magisterského studia. Časté je rozvinutí tématu, jemuž jste se věnovali v bakalářské diplomové práci. Nemusíte se však omezovat ani tématem, ani obdobím.

Již při začátku studia si zvolte vedoucího diplomové práce a svoji představu s ním konzultujte. Případně se můžete v IS MU přihlásit k tématu, které je již vypsáno.

Posouzení nosnosti, smysluplnosti a zvládnutelnosti Vámi navrhovaného tématu je výhradně v kompetenci vedoucího práce.

Téma diplomové práce se registruje v IS MU. Téma je možné registrovat jen v první polovině semestru, po termínu je již registrace uzavřena až do začátku dalšího semestru.

 • do 31. března (pokud jde student ke státní zkoušce v červnu nebo v září)
 • do 31. října (pokud jde student ke státní zkoušce v lednu)

Pokud téma práce nebude včas zadáno, nebudete mít v ISu založený archiv diplomové práce, a tudíž nebude moci svou vypracovanou diplomovou práci do archivu v ISu vložit a tedy odevzdat. To Vám znemožní jít v daném semestru ke Státní závěrečné zkoušce.

Vždy si sami zkontrolujte, zda je Vaše práce v ISu zadána v aktuální verzi. Pokud ji v ISu nevidíte, nebo u práce není uvedeno Vaše jméno, kontaktuje vedoucího své práce. S vedoucím práce také konzultujte jakékoli změny v zadání. Tyto změny, které musí být dobře zdůvodněné, zavádí do registrace pouze vedoucí práce.

Do předmětu Magisterská diplomová práce se registrujte, až když víte, že práci v daném semestru odevzdáte a půjdete ke státní zkoušce. Pokud jste již přihlášeni do předmětu, a zjistíte, že v aktuálním semestru diplomovou práci neodevzdáte, měli byste se co nejdříve odhlásit, jinak přijdou o jeden termín.

Náležitosti diplomových prací

Magisterská diplomová práce v patřičné kvalitě má rozsah nejméně 140 000 znaků (80 stran). Magisterská oborová práce v patřičné kvalitě má rozsah nejméně 100 000 znaků (60 stran).

Očekává se, že text práce bude vhodně a logicky strukturován, bude přehledný, bez pravopisných chyb a jiných stylistických prohřešků, bude plně v souladu s autorským zákonem a předepsanými citačními normami, a obrazové přílohy, grafy a tabulky budou čitelné a na odpovídající akademické úrovni.

Pro inspiraci si prolistujte některou z výborně hodnocených prací Vašeho oboru v repozitáři MU.

Udělejte maximum, abyste pronikli do potřebné metodologie, rozšířili kontext svých znalostí, zaměřte se i na mezioborová obohacení tématu. Uvědomte si, že magisterská diplomová práce už musí zahrnovat vaši vlastní přidanou vědeckou hodnotu. Není jejím účelem „zpracovat a vyhodnotit materiál“. To už umíte. Zapište si volitelné kurzy relevantní ke zvolené oblasti i z jiných fakult, konzultujte kromě vedoucího práce také s dalšími specialisty a zajistěte si rovněž praxi, kterou budete k zvládnutí tématu potřebovat. Nezanedbávejte studium aktuální literatury, včetně zahraniční. Využijte elektronické informační zdroje MU (více...), s přístupem k řadě prestižních odborných časopisů. Pravidelně konzultujte se svým vedoucím práce a věnujte pozornost jeho doporučením.

Manuál k diplomovým pracím na oddělení muzeologie.

Kromě diplomové práce studenti programu archeologie píší rovněž článek do recenzovaného archeologického časopisu. Na zadání tématu článku je třeba se dohodnout s některým z pedagogů, který práci povede. Student by měl být prvním autorem článku.

Pro akademické texty – diplomové, oborové nebo seminární práce – využijte některou z doporučených citačních norem:

Termíny odevzdání diplomových a oborových prací
 • 30. 11. (pro studenty končící v podzimním semestru)
 • 30. 4. (pro studenty končící v jarním semestru)
 • 30. 6. (pro studenty končící v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru - obhajoby a zkoušky probíhající v září)

Magisterská diplomová práce musí být odevzdána

 • v elektronické podobě do archivu diplomové práce v systému IS (úplný text, přílohy a zdrojová data)
 • v jednom vyhotovení v pevné vazbě do týdne po odevzdání v ISu na sekretariátu ústavu

Později odevzdané práce budou automaticky odloženy k řízení v dalším zkušebním období.

Nahráním práce do archivu, dochází ke zveřejnění práce v repozitáři MU. Po zveřejnění již není povoleno s prací v archívu manipulovat. Bez tohoto kroku nelze studium uzavřít (tzv. kontrola splnění studijních povinností pro vykonání SZZ).

Odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude Vaše práce automaticky hodnocena stupněm F, protože žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený; bez ohodnocení pokusu není ani možné do ISu vložit přepracovanou verzi.

Studenti jsou také povinni odevzdat měsíc předem do odevzdávány předmětu Magisterská diplomová práce nebo Magisterská oborová práce v ISu předběžný manuskript práce včetně všech příloh a datových podkladů, ve stavu jakého dosáhli ke stanovenému termínu (31. 3., 31. 5., 31. 10.) uzavření odevzdávárny. Tato odevzdaná verze práce je podkladem pro posouzení přípravy manuskriptu a rozhodnutí o udělení/neudělení zápočtu v předmětu. Udělení/neudělení zápočtu závisí na rozhodnutí vedoucího práce. Studenti, kteří mají přerušené studium a nedostanou se do předmětu v ISu, vloží manuskript do odevzdávárny prostřednictvím svého vedoucího.

Náležitosti k uzavření studia

Zda máte splněné všechny předměty, si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu.

Jestliže máte všechny studijní povinnosti splněné, s dostatečným časovým předstihem (alespoň 5 pracovních dnů) kontaktujte emailem svého studijního referenta s žádostí o Potvrzení o splnění podmínek pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce.

Toto potvrzení studijní referent zadává elektronicky do ISu a v příslušné aplikaci musí být zadáno nejpozději 2 pracovní dny před konáním SZZ.

Obhajoba diplomové práce

Součástí státní závěrečné zkoušky v magisterském programu je obhajoba diplomové práce. Spolu s komisí se obvykle se účastní vedoucí práce a případně i oponent. Student představí stručně (do 20 minut) svou práci. Obvyklé je využít ptt prezentaci. Následně jsou přečteny oba posudky a student je vyzván k obhajobě. Členové komise kladou doplňující dotazy a příspěvky v odborné rozpravě. Po ukončení rozpravy se komise poradí a shodne se na celkovém hodnocení diplomové práce.

Státní závěrečná zkouška

Archeologie

Státní zkouška pro akreditace s nástupem před semestrem podzim 2019

Magisterská státní zkouška z archeologie probíhá před obhajobou diplomové práce. Prověřována je znalost archeologie Evropy včetně její bibliografie, přehledná znalost problematiky evropského pravěku, rané doby dějinné, raného a vrcholného středověku včetně bibliografie, zvládnutí teoretické i praktické metodologie archeologické práce a znalosti o dějinách a organizaci archeologie v Evropě se zaměřením na Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. 

Magisterská státní zkouška se skládá z 5 otázek. První otázka je z metodologie a organizace archeologie v Evropě, následují dvě otázky z evropského pravěku (obvykle 1 otázka na starší pravěk a jedna otázka na mladší pravěk), jedna otázka z období protohistorie (doba železná až doba stěhování národů), jedna otázka ze středověku (raný až pozdní středověk). 

Každá otázka je hodnocena v rámci obvyklé klasifikační stupnice A až E. Z těchto výsledků je poté komisí definována výsledná známka. V případě, že některá otázka je hodnocena F, je celkové hodnocení F. 

Státní zkouška pokračuje obhajobou závěrečné práce. 

Státní zkouška pro akreditaci s nástupem od semestru podzim 2019 

Magisterská státní zkouška z archeologie probíhá před obhajobou diplomové práce. Studenti všech studijních programů skládají státní zkoušku. Studenti studující hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) studium skládají státní zkoušku pouze z určených okruhů.

U magisterské zkoušky budou položeny čtyři otázkyDefinované okruhy otázek a samotné otázky jsou umístěny zde:

Každá otázka je hodnocena v rámci obvyklé klasifikační stupnice A až E. Z těchto výsledků je poté komisí definována výsledná známka. V případě, že některá otázka je hodnocena F, je celkové hodnocení F. 

Státní zkouška pokračuje obhajobou závěrečné práce. 

Klasická archeologie

Státní zkouška pro akreditace s nástupem před semestrem podzim 2019 

Předmětem magisterské státní závěrečné zkoušky je ústní zkouška o délce asi 45 minut z následujících okruhů: řecké, římské a raně křesťanské umění, Limes Romanus, archeologie doby římské včetně římsko-provinciální archeologie. 

Uchazeči (není-li nutná výjimka) jsou zkoušeni podle abecedního pořadí. Předpokládá se, že se na zkoušku dostaví s půlhodinovým předstihem. 

Státní zkouška pokračuje obhajobou závěrečné práce. 

Státní zkouška pro akreditaci s nástupem od semestru podzim 2019 

Magisterská státní zkouška z archeologie probíhá před obhajobou diplomové práce, položeny budou čtyři otázkyDefinované okruhy otázek a samotné otázky jsou umístěny zde:

Každá otázka je hodnocena v rámci obvyklé klasifikační stupnice A až E. Z těchto výsledků je poté komisí definována výsledná známka. V případě, že některá otázka je hodnocena F, je celkové hodnocení F. 

Státní zkouška pokračuje obhajobou závěrečné práce. 

Muzeologie

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

 1. Obecná muzeologie
 2. Muzejní výstavnictví
 3. Muzejní pedagogika

Zkouška ověřuje získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Okruhy otázek ke SZZ pro:

Nejbližší termíny státní zkoušky

Termíny obhajob a státních zkoušek sledujte v kalendáři webu a na nástěnkách ÚAM.

Poradci pro studijní záležitosti

Obor Archeologie
doc. Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

obor Archeologie


kancelář: bud. M/127
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7812
e‑mail:
Obor Muzeologie
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

obor Muzeologie


kancelář: bud. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5560
e‑mail:
Obor Klasická archeologie
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

obor Klasická archeologie


kancelář: bud. M/227
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6045
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info