Bakalářské studium

Bakalářské studium na ÚAM je koncipováno jako tříleté prezenční, v případě muzeologie i distanční, studium. Každý obor (v budoucím pojetí specializace) definuje vlastní podmínky a obsah studia. Obvyklé jsou povinné praxe, exkurze, penzum povinných A kreditů a povinně volitelných B kreditů. Očekává se samostatné studium odborné literatury (včetně cizojazyčné) v oborových knihovnách, výjezd na zahraniční studijní stáž typu Erasmus, účast na studentských konferencích, zapojení do aktivit studentského spolku SAMUNI a zapojení do výzkumných či projektových agend ÚAM.

Obsah studia

Základní informace

Uplatnitelnost

Uplatnitelnost

Vaši budoucí uplatnitelnost významně posiluje aktivní hledání osobní zkušenosti v oboru, navazování kontaktů, získávání speciálních odborných dovedností a rozvoj soft-skills jako je týmová spolupráce, organizace jednotlivých akcí, komunikační kompetence a další.

 • Využijte stálé i aktuální nabídky stáží u budoucích zaměstnavatelů
 • Přihlašte se na zahraniční studijní nebo pracovní stáž. Více...
 • Zapojte se do výzkumných týmů ÚAM. Více...
 • Přihlašte se na brigádu v sezónních náborech institucí záchranného archeologického výzkumu:
 • Zapojte se do aktivit spolku SAMUNI. Více...

 

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Kurzy a praxe, které jste absolvovali v rámci svých zahraničních stáží, si můžete nechat uznat v rámci mezinárodního ECTS labelu kreditového systému studia. Uznávání se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity.

Dosažené výsledky Vám na základě potvrzení zahraniční instituce potvrdí oborový garant zahraničních mobilit  Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. Potvrzené výsledky Vám následně uzná Mgr. Jana Sobolová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů.

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Oborová garantka zahraničních mobilit


kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6857
e‑mail:
Mgr. Jana Sobolová

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů


kancelář: bud. C/C.118
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4670

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Diplomová práce

Volba tématu diplomové práce

O volbě tématu své diplomové práce přemýšlejte od prvního ročníku. Pokud Vás hlouběji zajímá některé období, metoda či problematika, poraďte se o možnostech tématu s příslušným vyučujícím.

Zapište si volitelné kurzy relevantní ke zvolené oblasti, a pokud je to možné, zajistěte si rovněž praxi, kterou budete k zvládnutí tématu potřebovat – například některý z nabízených praktických workshopů.

Nejpozději na konci 2. ročníku si zvolte vedoucího diplomové práce a svoji představu s ním konzultujte. Případně se můžete v IS MU přihlásit k tématu, které je již vypsáno

Posouzení nosnosti, smysluplnosti a zvládnutelnosti Vámi navrhovaného tématu je výhradně v kompetenci vedoucího práce.

Téma diplomové práce se registruje v IS MU. Téma je možné registrovat jen v první polovině semestru, po termínu je již registrace uzavřena až do začátku dalšího semestru.

 • do 31. března (pokud jde student ke státní zkoušce v červnu nebo v září)
 • do 31. října (pokud jde student ke státní zkoušce v lednu)

Pokud téma práce nebude včas zadáno, nebudete mít v ISu založený archiv diplomové práce, a tudíž nebude moci svou vypracovanou diplomovou práci do archivu v ISu vložit a tedy odevzdat. To Vám znemožní jít v daném semestru ke Státní závěrečné zkoušce.

Vždy si sami zkontrolujte, zda je Vaše práce v ISu zadána v aktuální verzi. Pokud ji v ISu nevidíte, nebo u práce není uvedeno Vaše jméno, kontaktuje vedoucího své práce. S vedoucím práce také konzultujte jakékoli změny v zadání. Tyto změny, které musí být dobře zdůvodněné, zavádí do registrace pouze vedoucí práce.

Do předmětu Bakalářská diplomová práce se registrujte, až když víte, že práci v daném semestru odevzdáte a půjdete ke státní zkoušce. Pokud jste již přihlášeni do předmětu, a zjistíte, že v aktuálním semestru diplomovou práci neodevzdáte, měli byste se co nejdříve odhlásit, jinak přijdete o jeden termín.

Náležitosti diplomových prací

Bakalářská diplomová práce v patřičné kvalitě má rozsah nejméně 70 000 znaků (40 stran). Bakalářská oborová práce v patřičné kvalitě má rozsah nejméně 50 000 znaků (30 stran).

Očekává se, že text práce bude vhodně a logicky strukturován, bude přehledný, bez pravopisných chyb a jiných stylistických prohřešků, bude plně v souladu s autorským zákonem a předepsanými citačními normami, a obrazové přílohy, grafy a tabulky budou čitelné a na odpovídající akademické úrovni.

Pro inspiraci si prolistujte některou z výborně hodnocených prací Vašeho oboru v repozitáři MU.

Místo natahovaného všeobecného úvodu raději zařaďte kapitolu o použité metodologii a kritice vstupních dat. Vyjadřujte se pregnantně, každou přejatou informaci poctivě ocitujte, nekopírujte celé pasáže, ale jen odkažte na zdroj. Postupujte systematicky. Neopomíjete aktuální literaturu, a to i cizojazyčnou. Využijte elektronické informační zdroje MU (zde odkaz na http://ezdroje.muni.cz/), s přístupem k řadě prestižních odborných časopisů. Pravidelně konzultujte se svým vedoucím práce a věnujte pozornost jeho doporučením.

Manuál k diplomovým pracím na oddělení muzeologie.

Pro akademické texty – diplomové, oborové nebo seminární práce – využijte některou z doporučených citačních norem:

Termíny odevzdání diplomových prací
 • 30. 11. (pro studenty končící v podzimním semestru)
 • 30. 4. (pro studenty končící v jarním semestru)
 • 30. 6. (pro studenty končící v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru - obhajoby a zkoušky probíhající v září)

Bakalářská diplomová práce musí být odevzdána:

 • v elektronické podobě do archivu diplomové práce v systému IS (úplný text, přílohy a zdrojová data)
 • v jednom vyhotovení v pevné vazbě do týdne po odevzdání v ISu na sekretariátu ústavu

Později odevzdané práce budou automaticky odloženy k řízení v dalším zkušebním období.

Nahráním práce do archivu, dochází ke zveřejnění práce v repozitáři MU. Po zveřejnění již není povoleno s prací v archívu manipulovat. Bez tohoto kroku nelze studium uzavřít (tzv. kontrola splnění studijních povinností pro vykonání SZZ).

Odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude Vaše práce automaticky hodnocena stupněm F, žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený; bez ohodnocení pokusu není možné do ISu vložit přepracovanou verzi.

Studenti jsou také povinni odevzdat měsíc předem do odevzdávány předmětu Bakalářská diplomová práce nebo Bakalářská oborová práce v ISu předběžný manuskript práce včetně všech příloh a datových podkladů, ve stavu jakého dosáhli ke stanovenému termínu (31. 3., 31. 5., 31. 10.) uzavření odevzdávárny. Tato odevzdaná verze práce je podkladem pro posouzení přípravy manuskriptu a rozhodnutí o udělení/neudělení zápočtu v předmětu. Udělení/neudělení zápočtu závisí na rozhodnutí vedoucího práce. Studenti, kteří mají přerušené studium a nedostanou se do předmětu v ISu, vloží manuskript do odevzdávárny prostřednictvím svého vedoucího.

Náležitosti k uzavření studia

Zda máte splněné všechny předměty, si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu.

Jestliže máte všechny studijní povinnosti splněné, s dostatečným časovým předstihem (alespoň 5 pracovních dnů) kontaktujte emailem svého studijního referenta s žádostí o Potvrzení o splnění podmínek pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce.

Toto potvrzení studijní referent zadává elektronicky do ISu a v příslušné aplikaci musí být zadáno nejpozději 2 pracovní dny před konáním SZZ.

Obhajoba diplomové práce

Součástí státní zkoušky v bakalářském programu je obhajoba bakalářské práce. Spolu s komisí se obvykle se účastní vedoucí práce, případně i oponent. Oba posudky jsou přečteny a student je vyzván k obhajobě. Členové komise kladou doplňující dotazy a příspěvky v odborné rozpravě. Po ukončení rozpravy se komise poradí a shodne se na celkovém hodnocení diplomové práce.

Pro obory archeologie a klasická archeologie není potřeba si k obhajobě bakalářské diplomové práce připravovat prezentaci. Členové komise se s prací seznámí předem.

Pro obor muzeologie je k obhajobě bakalářské diplomové práce potřebné  si připravit powerpointovou prezentaci pro seznámení tématu a problematiky zkušební komisi.

Státní bakalářská zkouška

Archeologie

Státní zkouška z archeologie probíhá formou ústní zkoušky před obhajobou diplomové práce.

Státní zkouška pro akreditace s nástupem před semestrem podzim 2019

Komise pokládá pět otázek z následujících okruhů:

 1. Pravěká archeologie střední Evropy, starší pravěk;
 2. Pravěká archeologie střední Evropy, mladší pravěk;
 3. Archeologie rané doby dějinné střední Evropy;
 4. Archeologie raného a vrcholného středověku střední Evropy;
 5. Znalectví hmotné kultury od pravěku do středověku.

Témata otázek vycházejí z okruhů a literatury bakalářského studia. Předpokladem je dobrá znalost archeologie střední Evropy včetně její bibliografie.

Státní zkouška pro akreditace s nástupem od semestru podzim 2019

Studenti všech studijních programů skládají státní zkoušku. Studenti studující hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) studium skládají státní zkoušku pouze z určených okruhů.

Bakalářské studium Archeologie (jednooborové) je koncipováno tak, aby student získal základy metodologie a teorie oboru včetně základních spolupracujících přírodovědných disciplín a přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku včetně znalosti hmotné kultury. Většinu dějinných období pro středí Evropu pak zvládne v rozšířené formě. Při státní zkoušce budou pokládány otázky z těchto kruhů:

 1. Archeologická teorie, metoda a metodologie a příklady jejich aplikace
 2. Pravěká archeologie střední Evropy
 3. Archeologie rané doby dějinné střední Evropy
 4. Archeologie raného a vrcholného středověku střední Evropy

Bakalářské studium Archeologie (hlavní) je koncipováno tak, aby student získal základy metodologie a teorie oboru včetně základních spolupracujících přírodovědných disciplín a přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku včetně znalosti hmotné kultury. Několik dějinných období pro středí Evropu pak zvládne v rozšířené formě. Při státní zkoušce budou pokládány otázky z těchto okruhů:

 1. Archeologická teorie, metoda a metodologie a příklady jejich aplikace
 2. Pravěká archeologie a archeologie rané doby dějinné střední Evropy
 3. Archeologie raného a vrcholného středověku střední Evropy
 4. otázka je vyhrazena pro druhý studovaný obor

Bakalářské studium Archeologie (vedlejší) je koncipováno tak, aby student získal základy metodologie a teorie oboru včetně základních spolupracujících přírodovědných disciplín a přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku včetně znalosti hmotné kultury.

Při státní zkoušce budou pokládány otázky z tohoto okruhu:

 1. Archeologická teorie, metoda a metodologie a příklady jejich aplikace

Otázky jsou umístěny v sylabu předmětu AEB_A19 Státní závěrečná zkouška bakalářská.

Klasická archeologie

Bakalářská státní zkouška z klasické archeologie má ústní formu a probíhá bezprostředně po obhajobě bakalářské diplomové práce. Ústní zkouška v délce asi 45 min. prověřuje znalosti z oblasti archeologie, umění a kultury Řecka, etruské civilizace (obojí včetně vázového malířství), římské archeologie, umění a kultury antického Říma (architektura, sochařství, malířství) od počátků až do období principátu (cca do konce 1. fáze antoninovské dynastie tj. cca k roku 160). Uchazeči (není-li nutná výjimka) jsou zkoušeni podle abecedního pořadí. Předpokládá se, že se dostaví s půlhodinovým předstihem.

Muzeologie

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

 1. Teoretická muzeologie
 2. Historická muzeologie
 3. Aplikovaná muzeologie

Zkouška ověřuje získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Okruhy otázek

Okruhy otázek k bakalářské státní zkoušce z muzeologie.

Nejbližší termíny státní zkoušky

Termíny obhajob a státních zkoušek sledujte v kalendáři webu a na nástěnkách ÚAM.

Poradci pro studijní záležitosti

Obor Archeologie
doc. Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

obor Archeologie


kancelář: bud. M/127
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7812
e‑mail:
Obor Muzeologie
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

obor Muzeologie


kancelář: bud. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5560
e‑mail:
Obor Klasická archeologie
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

obor Klasická archeologie


kancelář: bud. M/227
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6045
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info