Obsah bakalářského studia
Muzeologie

Informace pro studenty

Obsah a formy studia

Bakalářské studium muzeologie je zacíleno na klíčové, teoretické a praktické poznatky z oboru muzeologie. Zaměřuje se komplexně na všechny oblasti muzejních činností a zahrnuje disciplíny historické muzeologie (vývoj muzeálního fenoménu, sbírek a muzeí), teoretické muzeologie (teorie selekce, tezaurace a prezentace) a aplikované muzeologie (legislativní rámec muzejnictví, ochrana a bezpečnost sbírek, muzejní konzervace, muzejní marketing a management, sbírkotvorná, muzejně-výstavní a lektorská praktika a praxe). Absolvování oboru poskytuje ucelenou přípravu pro kvalifikované práce v muzeích a galeriích a vytváří nezbytný základ pro další muzeologické vzdělávání.

Bakalářské studium muzeologie je možné absolvovat prezenční (denní) nebo kombinovanou (dálkovou) formou.

Organizace kombinovaného (dálkového) studia

Výuka studentů kombinovaného studia probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o podobu dvou- až třídenních bloků (středa–pátek). Pro období samostudia jsou studijními oporami informace a materiály, dostupné elektronicky např. prostřednictvím e-learningu, a také možnost individuálních konzultací.

Průběh studia

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné předměty (95 kreditů pro prezenční studium jednooborové, 90 kreditů pro prezenční studium dvouoborové diplomové, 80 kreditů pro prezenční studium dvouoborové nediplomové a 115 kreditů pro kombinované studium, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské diplomové práci a předměty společného základu) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné (36 kreditů pro kombinované studium) a volitelné předměty (85 kreditů pro prezenční jednooborové studium, 5 kreditů pro prezenční dvouoborové studium diplomové, 5 kreditů pro prezenční dvouoborové studium nediplomové a 29 kreditů pro kombinované studium) si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studium zahrnuje přednášky zahraničních lektorů.
Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

Součástí studia muzeologie je výstavní projekt, praktika, semináře a exkurze a také odborné praktické stáže v muzeích a dalších kulturních institucích provázené odbornou supervizí. Povinnou součástí bakalářského prezenčního studia je odborná muzeologická stáž v rozsahu 100 hodin zaměřená na získání odborných zkušeností ze setkání se všemi odbornými profesemi participujícími na chodu muzejní instituce.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

  1. Teoretická muzeologie
  2. Historická muzeologie
  3. Aplikovaná muzeologie

Zkouška ověřuje získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Otázky ke státní závěrečné bakalářské zkoušce z muzeologie

Součástí studia je sepsání závěrečné práce (podle typu studia) – bakalářské diplomové práce nebo bakalářské oborové práce.

Manuál pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na muzeologii Manuál k bibliografickým citacím na muzeologii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info