Obsah bakalářského studia
Muzeologie

Informace pro studenty

Obsah a formy studia

Bakalářské studium muzeologie je zacíleno na klíčové, teoretické a praktické poznatky z oboru muzeologie. Zaměřuje se komplexně na všechny oblasti muzejních činností a zahrnuje disciplíny historické muzeologie (vývoj muzeálního fenoménu, sbírek a muzeí), teoretické muzeologie (teorie selekce, tezaurace a prezentace) a aplikované muzeologie (legislativní rámec muzejnictví, ochrana a bezpečnost sbírek, muzejní konzervace, muzejní marketing a management, sbírkotvorná, muzejně-výstavní a lektorská praktika a praxe). Absolvování oboru poskytuje ucelenou přípravu pro kvalifikované práce v muzeích a galeriích a vytváří nezbytný základ pro další muzeologické vzdělávání.

Bakalářské studium muzeologie je možné absolvovat prezenční (denní) nebo kombinovanou (dálkovou) formou.

Organizace kombinovaného (dálkového) studia

Výuka studentů kombinovaného studia probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o podobu dvou- až třídenních bloků (středa–pátek). Pro období samostudia jsou studijními oporami informace a materiály, dostupné elektronicky např. prostřednictvím e-learningu, a také možnost individuálních konzultací.

Průběh studia

Standardní doba bakalářského studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů. Standardní doba magisterského studia činí čtyři semestry a pro přístup k SZZ je potřeba získat 120 kreditů. Ty se dělí za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Počet kreditů za jednotlivé typy předmětů je dán na základě typu a formy studia.

V rámci nově akreditovaného studia, které se dělí na bakalářské a magisterské, dále na prezenční nebo kombinované a pak na hlavní (maior), vedlejší (minor) nebo sdružené (completus), je kreditová hodnota následující:
Bakalářské studium prezenční sdružené (completus) od r. 2019 zahrnuje 6 semestrů s povinností splnit 180 kreditů. Z toho je nutno splnit všechny povinné předměty v hodnotě 100 kreditů a povinně volitelné předměty v rozsahu alespoň 47 kreditů.
Bakalářské studium prezenční hlavní (maior) od r. 2019 zahrnuje 6 semestrů s povinností splnit 180 kreditů. Z toho je nutno získat 70 kreditů za povinné předměty a alespoň 35 kreditů za povinně volitelné předměty.
Bakalářské studium prezenční vedlejší (minor) od r. 2019 zahrnuje 6 semestrů s povinností splnit 180 kreditů. Z toho je v rámci muzeologie nutno získat 45 kreditů z povinných předmětů a alespoň 15 kreditů za povinně volitelné předměty.
Bakalářské kombinované studium s nástupem od r. 2019 zahrnuje 6 semestrů s povinností splnit 180 kreditů. Z toho je v rámci muzeologie nutno získat 131 kreditů z povinných předmětů a dále alespoň 21 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Součástí studia muzeologie je výstavní projekt, praktika, semináře a exkurze a také odborné praktické stáže v muzeích a dalších kulturních institucích provázené odbornou supervizí. Povinnou součástí bakalářského prezenčního studia je odborná muzeologická stáž v rozsahu 100 hodin zaměřená na získání odborných zkušeností ze setkání se všemi odbornými profesemi participujícími na chodu muzejní instituce.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

  1. Teoretická muzeologie
  2. Historická muzeologie
  3. Aplikovaná muzeologie

Zkouška ověřuje získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Otázky ke státní závěrečné bakalářské zkoušce z muzeologie (stará akreditace) Otázky ke státní závěrečné bakalářské zkoušce z muzeologie - jednooborové studium (denní i kombinované) Otázky ke státní závěrečné bakalářské zkoušce - dvouoborové - maior Otázky ke státní závěrečné bakalářské zkoušce - dvouoborové - minor

Součástí studia je sepsání závěrečné práce (podle typu studia) – bakalářské diplomové práce nebo bakalářské oborové práce.

Manuál pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na muzeologii Manuál k bibliografickým citacím na muzeologii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info