Doktorské studium

Termíny doktorských seminářů v podzimním semestru 2023 vždy v pátek od 9 hod., posluchárna M 21

13. října
10. listopadu
8. prosince

Informace o doktorském studiu

Všichni studenti doktorského studia si zapisují předměty s kódy platnými od podzimu 2019. Studenti, kteří nastoupili před semestrem P2019, byli převedeni na nový doktorský program
Archeologie. Tímto bylyi zrušeny všechny starší akreditace doktorského studia. Zde je tabulka s převodem jednotlivých kurzů na jejich ekvivalenty v nové akreditaci, podle níž bude kontrolován průchod studiem pro ročníky s nástupem před semestrem P2019.

Případné problémy konzultujte sabatova@phil.muni.cz

Studenti s nástupem od podzimu 2019 studují podle šablony v ISu:

Prezenční studium Kombinované studium

Pravidla pro disertační práce

Předkládá se výtisk disertační práce ve třech vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.

Kromě preferovaného manuskriptu monografického charakteru lze jako dizertační práci alternativně předložit i konvolut článků za následujících podmínek:

- konvolut se skládá minimálně ze tří článků, které musí být publikovány v časopisech kategorie WOS nebo Scopus;

- minimálně jeden článek musí být publikován v časopis kategorie WOS s IF (databáze SCI, SSCI), nelze uplatnit časopisy z databáze A&HCI;

- doktorand musí být u všech článků prvoautorem nebo klíčovým autorem;

- školitel musí v článku vyznačit části, jejichž exkluzivním autorem je doktorand;

- ostatní spoluautoři musí písemně souhlasit s tím, že doktorand uplatní článek jako součást své dizertace

- články musí být v okamžiku obhajoby již vytištěny nebo přijaty do tisku (písemné potvrzení redakce)

- konvolut článků musí být doplněn samostatnou úvodní částí, která se skládá z popisu stavu bádání a obšírného metodologického popisu použitých postupů;

- konvolut musí být zakončen samostatným závěrem, kde budou dosažené a časopisecky publikované závěry zasazeny do širokého kontextu s hlediska historických, resp. sociálních disciplín;

- všechny tři články musí vzniknout v průběhu doktorského studia na ÚAM FF MU a zavedeny do IS.MUNI.CZ (včetně přenosu do RIV), pokud již vyšly

- konvolut lze doplnit i o další články, které vznikly před započetím doktorského studia

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

Studijní poradce pro doktorské studium

kancelář: bud. M/121
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4995
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info