Obsah magisterského studia
Muzeologie

Informace pro studenty

Obsah a formy studia

Magisterské navazující studium muzeologie se zaměřuje především na problematiku teoretické muzeologie. V jednotlivých kurzech jsou dále rozvíjeny poznatky a vědomosti, které byly součástí výuky v bakalářském cyklu. Zvýšená pozornost je věnována některým progresivním trendům a aktuálním tématům v současné muzeologii, zvláště vztahu k muzejnímu návštěvníkovi (muzejní pedagogika, práce s veřejností a psychologie muzejního návštěvníka) a muzejní prezentaci.

Navazující magisterské studium muzeologie je možné absolvovat prezenční (denní) nebo kombinovanou (dálkovou) formou.

Organizace kombinovaného (dálkového) studia

Výuka studentů kombinovaného studia probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o podobu dvou- až třídenních bloků (středa–pátek). Pro období samostudia jsou studijními oporami informace a materiály, dostupné elektronicky např. prostřednictvím e-learningu, a také možnost individuálních konzultací.

Průběh studia

Magisterské studium prezenční s imatrikulací do podzimu 2021 zahrnuje celkový počet 120 kreditů, z toho 70 kreditů zahrnuje povinné předměty a 50 kreditů předměty povinně volitelné.
Kombinované magisterské studium s imatrikulací do podzimu 2021 zahrnuje 120 kreditů, z toho alespoň 106 kreditů je nutno získat z povinných předmětů a alespoň 10 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Prezenční jednooborové studium s nástupem od podzimu 2021 zahrnuje povinné předměty v rozsahu 91 kreditů a povinně volitelné předměty, které je nutno splnit v rozsahu alespoň 22 kreditů.
Kombinované jednooborové studium s nástupem od podzimu 2021 zahrnuje povinné předměty v rozsahu 109 kreditů a povinně volitelné předměty, které je nutno splnit v rozsahu alespoň 11 kreditů.
Pro prezenční dvouoborové studium s nástupem od podzimu 2021, s muzeologií jako hlavním oborem je potřeba získat 66 kreditů z povinných předmětů a následně alespoň 14 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Pro prezenční dvouoborové studium s nástupem od podzimu 2021, s muzeologií jako vedlejším oborem je potřeba získat 28 kreditů z povinných předmětů a následně alespoň 12 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Součástí magisterského studia muzeologie je příprava a realizace výstavy, praktika, semináře a exkurze a také odborné praktické stáže v muzeích a dalších kulturních institucích provázené odbornou supervizí. Povinnou součástí magisterského prezenčního studia je odborná praxe v muzeu v rozsahu 100 hodin, zaměřená na získání odborných zkušeností ze setkání se všemi odbornými profesemi participujícími na chodu muzejní instituce nebo na určitou oblast (např. muzejní pedagogika).

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

  1. Obecná muzeologie
  2. Muzejní výstavnictví
  3. Muzejní pedagogika

Zkouška ověřuje získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Otázky k magisterské SZZ z muzeologie (kompletus) Otázky k magisterské SZZ z muzeologie (maior) Otázky k magisterské SZZ z muzeologie (minor) Otázky k magisterské SZZ z muzeologie (stará akreditace)

Součástí studia je sepsání závěrečné práce (podle typu studia) – magisterské diplomové práce nebo magisterské oborové práce.

Manuál pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na muzeologii Manuál k bibliografickým citacím na muzeologii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info