Obsah magisterského studia
Muzeologie

Informace pro studenty

Obsah a formy studia

Magisterské navazující studium muzeologie se zaměřuje především na problematiku teoretické muzeologie. V jednotlivých kurzech jsou dále rozvíjeny poznatky a vědomosti, které byly součástí výuky v bakalářském cyklu. Zvýšená pozornost je věnována některým progresivním trendům a aktuálním tématům v současné muzeologii, zvláště vztahu k muzejnímu návštěvníkovi (muzejní pedagogika, práce s veřejností a psychologie muzejního návštěvníka) a muzejní prezentaci.

Navazující magisterské studium muzeologie je možné absolvovat prezenční (denní) nebo kombinovanou (dálkovou) formou.

Organizace kombinovaného (dálkového) studia

Výuka studentů kombinovaného studia probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o podobu dvou- až třídenních bloků (středa–pátek). Pro období samostudia jsou studijními oporami informace a materiály, dostupné elektronicky např. prostřednictvím e-learningu, a také možnost individuálních konzultací.

Průběh studia

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné předměty (70 kreditů pro prezenční studium jednooborové, 68 pro prezenční studium dvouoborové diplomové a 106 kreditů pro kombinované studium, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k magisterské diplomové práci a předměty společného základu) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty (50 kreditů pro prezenční jednooborové studium, 2 kredity pro prezenční dvouoborové studium diplomové a 10 kreditů pro kombinované studium) si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Součástí studia jsou přednášky zahraničních lektorů.
Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

Součástí magisterského studia muzeologie je příprava a realizace výstavy, praktika, semináře a exkurze a také odborné praktické stáže v muzeích a dalších kulturních institucích provázené odbornou supervizí. Povinnou součástí magisterského prezenčního studia je odborná muzeologická stáž v rozsahu 100 hodin zaměřená na získání odborných zkušeností ze setkání se všemi odbornými profesemi participujícími na chodu muzejní instituce nebo na určitou oblast (např. muzejní pedagogika). 

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

  1. Obecná muzeologie
  2. Muzejní výstavnictví
  3. Muzejní pedagogika

Zkouška ověřuje získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Otázky ke státní závěrečné magisterské zkoušce z muzeologie

Součástí studia je sepsání závěrečné práce (podle typu studia) – magisterské diplomové práce nebo magisterské oborové práce.

Manuál pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na muzeologii Manuál k bibliografickým citacím na muzeologii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info