Výzkum krajiny, středověkého osídlení a exploatace surovin na Českomoravské vrchovině

Výzkum v metodologickém rámci landscape archaeology se zaměřuje se na dynamický vývoj Českomoravské vrchoviny ve středověku. Tato rozsáhlá oblast je typickým zástupcem skupiny starých hercynsko – variských krystalických hornatin (Mittelgebirge), které ve Střední Evropě zaujímají významnou rozlohu. Z hlediska klimatovegetačních ukazatelů a synantropie patří mezi periferie, což z nich činí území, která byla ve středověku intenzivně kolonizována.

Výmluvným příkladem dopadu stříbrorudného hornictví na podobu a strukturu středověkého osídelní Českomoravské vrchoviny jsou hornicko – metalurgické provozy. Projevuje se jako prudký boom zakládání velkého množství důlních, úpravnických a hutnických podniků v krajině. Shodně s nimi vzniká i množství sídel těchto pracovních komunit, které byly v době konjunktury produkce drahých kovů na sklonku přemyslovské éry i velmi lidnaté. Nejvýznamnější báňská centra byla spojena s finančními zájmy tehdejších elit z řad městského patriciátu v rolích důlních podnikatelů či úředníků. Jedním z cílů studia je proto analýza ukazatelů jejich prosperity a centrality.

Odběr vzorků na lokalitě Koječín.
Výzkum středověké šachty na lokalitě Opatov.

Mezi ukazatele archeologické patří např. rozsah areálu, délka jeho života, množství a vybavenost obydlí, rozvinutost výrobní a sídelní infrastruktury. V písemných pramenech řadíme k těmto ukazatelům údaje o kaplích či kostelících, hospicech a pod. Kombinací obou přístupů tak lze přispět k poznání života a funkcí protoindustriálních neagrárních center a okolností jejich vlivu na transformaci středověké sídelní sítě. 

Tato protoindustriální složka středověké populace byla pohyblivá, proměnlivá a i krátkodobě nestabilní. Přímo i nepřímo, např. zvýšenou spotřebou nikoliv vlastní zemědělské produkce, představovala do značné míry cizorodý impakt, mimořádně náročný na exploataci přírodních zdrojů všeho druhu.

Plán geofyzikální prospekce důlního centra na lokalitě Výskytná.

Na centrální Českomoravské vrchovině, která byla z hlediska historické exploatace drahých kovů výjimečná i ve středoevropském měřítku, padá do úvahy až desítka areálů s perspektivou dalšího výzkumu. Jejich studium přináší úplně nový pohled na funkce středověké kulturní krajiny.

Půdní profil v nivě na lokalitě Puklice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info