Podmínky platné pro nástup před semestrem podzim 2019

Doktorské studium na ÚAM je možné ve všech zastřešovaných oborech. Koncepce doktorského studia na ÚAM FF MU je založena na vysokém požadovaném standardu zejména ve dvou oblastech:

 • individuální práce doktoranda
 • oboustranná, pravidelně monitorovaná, spolupráce školitel – doktorand

Za doktorské studium je nutno získat celkem 240 kreditů:

 • 125 kreditů - za povinné předměty archeologie
 • 40 kreditů - za předměty společného základu doktorského studia
 • 75 kreditů - lze získat opakovaným zápisem povinných předmětů nebo na základě výběru z volitelných předmětů

Povinné předměty

Doktorský seminář I-IV (AED_01 - AED_04, 4x10 kr.)

Cíle předmětu: Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_01-AED_04) ve 4 semestrech. Seminář se koná v každém semestru ve třech termínech. Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt. Poprvé v prvním ročníku, podruhé (závěry) ve třetím nebo čtvrtém ročníku studia. Cílem předmětu je osvojení si veřejné presentace své odborné práce, seznámení se s disertačními projekty a metodickými přístupy svých kolegů a osvojení si základů kritické vědecké diskuse.

Osnova: Náplní seminářů jsou veřejné presentace doktorandských projektů studentů a kritické diskuse nad metodickými přístupy a dosaženými výsledky.

Metody hodnocení: Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_01-AED_04) ve 4 semestrech. Seminář se koná třikrát za semestr. Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt. Podmínkou je i osobní účast na semináři nejméně ve dvou ze tří konaných termínů v daném semestru. Upozornění: za splnění tohoto předmětu se nově nepovažuje odborný referát v rámci předmětu  AED_05.Každý student doktorského studia archeologie musí absolvovat v rámci svého studia 4 společné doktorské semináře. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na semináři.

Další komentáře: V případě účasti s referátem je očekáván standardní příspěvek na vědeckém fóru, max. 20 minut prezentace + cca 10 min. diskuze. Předmět lze absolvovat opakovaně. Přednáší-li doktorand své téma na semináři, je vyžadována přítomnost školitele. Zápočet uděluje tajemník pro doktorské studium.

Začínající doktorandi prvního a druhého ročníku vystoupí na semináři se svými disertačními projekty nejpozději od druhého semestru studia všichni. Nepožaduje se od nich zatím prezentace výsledků, nýbrž především metodiky zpracování tématu a otázek. Seminární diskuse může doktorandovi pomoci včas odhalit slabá místa či slepé uličky jeho projektu a nasměrovat jej k nadějnějšímu řešení.

Od doktorandů třetího a čtvrtého ročníku se očekává, že na seminářích budou prezentovat výsledky doktorské práce v následující požadované struktuře:

 • téma disertace
 • ptázky, které disertace řeší a její přínos
 • data, s nimiž disertace pracuje
 • metody zpracování tématu
 • výsledky

K vystoupení v semináři dodá vždy student předem písemně (elektronicky) své teze studijnímu poradci pro doktorské studium.

V oblasti oboustranné spolupráce školitel - doktorand je podstatou nové koncepce samozřejmá přítomnost školitelů referujících doktorandů na seminářích. Každý školitel svého doktoranda před vystoupením vždy stručně a věcně představí v následující doporučené struktuře: 

 • V jakém roce/semestru studia je doktorand/ka.
 • Postup tvorby disertační práce, dosažené výsledky, případné problémy.
 • Práce doktorandky/doktoranda, je-li zaměstnancem oborové instituce.
 • Jak doktorand/ka zveřejňuje výsledky své práce v oboru (publikace, konference, přednášky, výuka)?
 • Zapojení doktorandky/doktoranda do řešení některého z projektů školitele.
 • Zapojení doktorandky/doktoranda do spoluautorství odborných článků, studií a publikací školitele.

Cílem snahy o intenzivnější oboustrannou spolupráci školitel - doktorand je dosáhnout toho, aby školitelé důsledněji ovlivňovali plnění individuálních studijních plánů svých svěřenců, zejména pokud jde o změny témat doktorských prací, změny termínů jejich odevzdání a především pokud jde o samotnou kvalitu disertací. Školitelé se také intenzivněji podílí na hodnocení doktorandů v souladu s požadavky a strukturou hodnocení v informačním systému (IS) Masarykovy univerzity.

Odborný referát (AED_05, 20 kr.)

Cíle předmětu: Student doktorského studia si osvojí základy prezentace své odborné práce i veřejné kritické diskuse na oborových fórech úrovně konference, symposium, workshop, popř. odborný seminář.

Osnova: Každý student doktorského studia ústně prezentuje nejméně jednou svůj disertační projekt, nebo jinou adekvátní odbornou látku, a to na veřejném odborném fóru úrovně konference, symposia, workshopu, popř. semináře.

Metody hodnocení: Za úspěšné absolvování předmětu se považuje ústní presentace disertačního projektu, nebo jiné odpovídající odborné látky, kde doktorand je autorem, nebo nezpochybnitelným spoluautorem. Tato ústní presentace se musí uskutečnit na oborovém, popř. mezioborovém symposiu, konferenci, workshopu, semináři. Upozornění: za splnění tohoto předmětu se nepovažuje referát v rámci předmětu  AED_01-AED_04 Doktorský seminář.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Zápočet uděluje školitel.

Disertační práce ( AED_06, 25 kr.)

Cíle předmětu: Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky.

Osnova: Předkládá se výtisk disertační práce ve třech vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.

Metody hodnocení: Zápočet za odevzdanou doktorskou práci uděluje předseda oborové rady.

Další komentáře: Další informace viz níže na stránce.

Speciální přednáška I, II (AED_07 - AED_08, 2x10 kr.)

Cíle předmětu: Cílem předmětu je prohloubit specializované znalosti studentů doktorského studia a seznámit je s aktuálními tématy současné vědy.

Osnova: V rámci předmětu je realizován cyklus speciálních přednášek předních zahraničních i tuzemských odborníků.

Metody hodnocení: Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na těchto přednáškách. V rámci jednoho semestru se uskuteční cca 4-6 přednášek (v podvečerních hodinách). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná účast alespoň na 3 přednáškách.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Zápočet uděluje tajemník pro doktorské studium.

Pramenné studium, výzkum (AED_11, 5 kr.)

Cíle předmětu: Student doktorského studia v rámci předmětu prokáže základní orientaci v tématu práce.

Osnova: Vypracování rešerše odborné literatury (seznam prostudované literatury s excerpty), případně provedení primárního výzkumu (studium a kritická analýza pramenů) podle požadavků školitele.

Metody hodnocení: Za úspěšné ukončení předmětu se považuje splnění požadavků školitele k pramennému studiu (odevzdání rešerše odborné literatury, výsledků primárního výzkumu).

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Zápočet uděluje školitel.

Textová příprava I (AED_12, 10 kr.)

Cíle předmětu: Student prokáže schopnost zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.

Osnova: Student zpracuje a předloží ucelenou část disertace podle pokynů školitele.

Metody hodnocení: Zápočet bude udělen na základě přijetí textu školitelem.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Přijatá textová příprava nesmí být totožná s textem uznaným v rámci předmětu AED_22 Odborná publikace ani s již dříve uznanými částmi práce (při opakovaném zápisu). Zápočet uděluje školitel.

Teze disertační práce (autoreferát) (AED_16, 5 kr.)

Cíle předmětu: Student připraví k obhajobě doktorské disertace teze disertační práce ve formě autoreferátu.

Osnova: Student připraví k obhajobě doktorské disertace 10 kusů výtisků tezí disertační práce ve formátu A5, které obsahují text, ve kterém student shrne východiska, strukturu, hlavní teze a závěry práce, seznam literatury a resumé v cizím jazyce.

Další komentáře: Další informace viz níže na stránce.

Metody hodnocení: Zápočet po předložení uděluje školitel.

Publikace v cizím jazyce (AED_17, 20 kr.)

Cíle předmětu: Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Doktorand musí být jediný nebo hlavní autor publikace s vysokým podílem na její realizaci (doloženo zápisem v Informačním systému). Zápočet uděluje školitel.

Referát v cizím jazyce (AED_18, 10 kr.)

Cíle předmětu: Student doktorského studia po dohodě se školitelem prezentuje dílčí výsledky své práce na mezinárodní konferenci. Podmínku je přednes v cizím jazyce.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Doktorand musí být jediný nebo hlavní autor referátu s vysokým podílem na jeho realizaci. Zápočet uděluje školitel.

Volitelné (doporučené) předměty

Textová příprava II (AED_13, 20 kr.)

Cíle předmětu: Student prokáže schopnost zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.

Osnova: Student zpracuje a předloží ucelenou část disertace podle pokynů školitele.

Metody hodnocení: Zápočet bude udělen na základě přijetí textu školitelem.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Přijatá textová příprava nesmí být totožná s textem uznaným v rámci předmětu AED_22 Odborná publikace ani s již dříve uznanými částmi práce (při opakovaném zápisu).

Poznámka: lze zapisovat od 5. roku do konce studia. Předpokladem je absolvování Textové přípravy I. Zápočet uděluje školitel.

Zahraniční semestrální studijní pobyt (AED_21, 20 kr.)

Cíle předmětu: Student absolvuje zahraniční studijní pobyt na archeologické instituci.

Osnova: Aktivní příprava na vědeckou práci.

Metody hodnocení: Předmět bude uznán po absolvování zahraničního studijního pobytu na základě dokladů o přiznání stipendia nebo potvrzení zahraničního školitele.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Podmínkou uznání je alespoň měsíční nepřetržitý pobyt v zahraničí. Zápočet uděluje referent zodpovědný za zahraniční stáže.

Odborná publikace (AED_22, 20 kr.)

Cíle předmětu: Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku.

Osnova:  Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje student doktorského studia se školitelem.

Metody hodnocení: Zápočet student doktorského studia získává na základě zápisu bibliografického údaje o daném článku do Informačního systému.

Další komentáře: Předmět lze absolvovat opakovaně. Doktorand musí být jediný nebo hlavní autor publikace s vysokým podílem na její realizaci (doloženo zápisem v Informačním systému). Zápočet uděluje školitel.

Příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech (AED_23, 10 kr.)

Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je získání zkušeností s odbornou výukou a pedagogickou praxí.

Osnova:  Student doktorského studia se aktivně zapojí do přípravy a realizace odborné výuky, včetně workshopů a terénních praxí.

Metody hodnocení: Student doktorského studia získá zápočet za přípravu a pomoc při odborné výuce odpovídající jednomu semestrálnímu kurzu.

Další komentáře: Za splnění podmínek se považuje rovněž pomoc při realizaci workshopu, odborné terénní praxe a jiné odborné vědecké činnosti vykonávané v rámci ÚAM po dobu min. 3 týdnů. Jednotlivé aktivity je možné sčítat. Potvrzení zajistí vyučující daného předmětu. Zápočet uděluje akademický pracovník zodpovědný za organizaci studia.

Individuální práce doktoranda

 • systematické plnění studijních povinností daných šablonou studia, povinným společným základem studia na FF a povinným počtem získaných kreditů za semestr (zde)
 • systematická práce na vlastním vědeckém projektu – tématu disertační práce, publikování dílčích výsledků v recenzovaných periodicích mezinárodně uznávaných databází ERIH, Scopus a Web of Science, prezentování dílčích výsledků každoročně na tuzemské nebo zahraniční konferenci
 • udržování aktivního kontaktu s mezinárodním vědním prostředím, podle možností tématu disertační práce (studijní pobyty, pracovní stáže, konzultace se zahraničními odborníky, zapojení do zahraničních výzkumných týmů a podobně)
 • podávání menších grantů typu FR MU nebo děkanský grant, případně účast (zapojení) na řešení vědeckého grantu širšího kolektivu (GA ČR, GA MU, NAKI aj.)
 • pravidelné podílení se na agendě ÚAM, například v rámci výuky v bakalářském stupni, v rámci prezentačních akcí ÚAM a spolku SAMUNI, jako pomocná vědecká síla v knihovně ÚAM, při organizaci výzkumů ÚAM a podobně

O možnostech zapojení do agendy ÚAM se informujte vždy na příslušném pracovišti

 • pomocná vědecká síla v knihovně
  • vedoucí knihovny ÚAM – Mgr. Renáta Macholdová
 • zapojení do výzkumů ÚAM
  • geofyzikální průzkum – doc. Peter Milo
  • terénní výzkum v Těšeticích Kyjovicích – Dr. Peter Tóth
  • terénní výzkum a laboratorní zpracování na Pohansku u Břeclavi – Dr. Petr Dresler
  • terénní průzkum, terénní výzkum a laboratorní zpracování v zázemí hradu Rokštejna – Dr. Jana Mazáčková
  • Montánní a krajinná archeologie středověku - doc. Petr Hrubý
  • terénní výzkum oppida Bibracte – Dr. Petra Goláňová
  • terénní výzkumy Oxa Kréta – Dr. Věra Klontza
  • Traseologická a materiálová analýza a mikroskopie - Dr. Ludmila Kaňáková
 • prezentační akce ÚAM
  • PR agenda
  • spolek SAMUNI – Bc. David Hons
 • zapojení do výuky ÚAM
  • u garanta předmětu nebo semináře, ke kterému byste chtěli přispět
  • ve spolupráci a se souhlasem vedoucího oboru

Spolupráce školitel – doktorand

Od svého školitele můžete očekávat

 • pravidelnou komunikaci a kvalifikovanou zpětnou vazbu k vašim předloženým výsledkům
 • doporučení k dalšímu rozvoji, tedy nejen doporučení další literatury ke studiu, ale doporučení kontaktů s dalšími konkrétními odborníky, formální doporučení nebo průvodní list ke stáži na jiném pracovišti, doporučení dalšího rozšíření metodologického záběru a praxe, doporučení konzultantů, doporučení vhodných periodik pro vaše dílčí výstupy atd.

Disertační práce

Disertační práce se předkládá ve třech vyhotoveních, v pevné vázané vazbě, na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.

Uspořádání i vlastní text disertační práce pravidelně konzultujte se svým školitelem. Zcela nezbytnou kapitolou práce je Metodologický úvod, v němž objasníte jak a proč jste postupovali, jaké metody jste volili, jak jste provedli kritiku vstupních dat atd.

Disertační práce se odevzdává na studijním oddělení výhradně osobně.

Co je potřeba zařídit před obhajobou a Státní doktorskou zkouškou

Jiné než osobní odevzdání disertační práce (tj. např. zaslání disertace poštou nebo doručení jinou osobou) je nepřípustné a práce neodevzdané osobně nebudou akceptovány.

Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím maximální doby studia.

Současně s disertační prací v předepsané formě a počtu se odevzdává rovněž

 • přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě (zde)
 • autoreferát (10x ve formátu A5, doporučena je sešitová vazba)
 • strukturovaný profesní životopis
 • seznam publikací

Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru,  na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh.

Pro konání zkoušky a obhajoby v jarním semestru je třeba disertační práci včetně přihlášky ke zkoušce a obhajobě a všech povinných příloh odevzdat nejpozději do 31. ledna. Pro konání zkoušky a obhajoby v podzimním semestru je pak nejzazším termínem 31. srpen. Disertační práce je přitom možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku. 

Po přihlášení ke státní zkoušce je vytvořen archiv závěrečné práce, do nějž je třeba disertační práci včetně příloh nahrát.

IS → Osobní administrativa → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu

Informace ze studijního a zkušebního řádu MU zde

Obhajoba disertační práce

Obhajoba probíhá před oborovou radou. Složení rady zde...

Obhajobu zahajuje předseda oborové rady. Po úvodním slově vyzve školitele uchazeče, aby popsal uchazečův vědecký profil a dosavadní odborné úspěchy.

Poté uchazeč s pomocí promítané prezentace představí svoji práci a výsledky k nimž dospěl.

Oba oponenti přednesou své posudky, případně jsou posudky přečteny v zastoupení.

Předseda oborové rady poté vyzve uchazeče k obhajobě a ta posléze vyústí v odbornou diskusi nad problematikou práce.

Hlasování rady o klasifikaci disertační práce je tajné.

Státní doktorská zkouška

Zkušební otázky kladou libovolní členové oborové rady. Otázek je obvykle šest. Výběr a odborný rozsah otázky je zcela v benevolenci člena oborové rady.

Hlasování rady o klasifikaci státní doktorské zkoušky je tajné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info