Státní doktorská zkouška a disertační práci dle studijního a zkušebního řádu MU

Článek 30
Disertační práce

(1)  V disertační práci student předkládá výsledky, které získal v průběhu studia v programu. Školitel spolu s vedoucím určeného pracoviště odpovídají za to, aby studentovi byly poskytnuty podmínky potřebné pro splnění požadavků programu.

(2) Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Podrobné požadavky na publikaci výsledků a na rozsah disertační práce stanoví oborová rada. Tyto požadavky musí být zveřejněny. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

(3) Disertační práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován studijní program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven v obsahu programu. Se souhlasem oborové rady může být disertační práce předložena i v jiném jazyce. Disertační práce může být i bez souhlasu oborové rady vždy předložena v anglickém jazyce, není-li v obsahu programu stanoven jiný jazyk.

(4) Práce se předkládá elektronicky prostřednictvím IS MU a v tištěných vyhotoveních, jejichž počet stanoví oborová rada. Práce musí dále splňovat tyto požadavky:

a) Desky a titulní strana musí mít jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát obvyklý na dané fakultě a všechny exempláře musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě.

b) Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student.

c) Práce musí obsahovat prohlášení spoluautorů, potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

Další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu disertační práce stanoví děkan nebo v rozsahu jeho zmocnění oborová rada.

Článek 31
Státní doktorská zkouška

(1) Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených podle čl. 28 odst. 3 a odst. 4. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Přihlášku podává uchazeč děkanovi prostřednictvím IS MU ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku.

(2) Termín konání státní doktorské zkoušky navrhuje oborová rada a stanoví děkan na ten semestr, pro který podal uchazeč přihlášku ve stanovené lhůtě.

(3) Obecné požadavky státní doktorské zkoušky jsou součástí obsahu programu. Další požadavky stanovené oborovou radou obdrží student písemně nejméně 4 týdny před termínem konání zkoušky.

(4) Státní doktorská zkouška se koná v jazyce, v němž je uskutečňován příslušný program, popřípadě v jazyce, který je pro tento účel stanoven v obsahu programu. Se souhlasem studenta, nebo na jeho žádost, může oborová rada stanovit konání obhajoby v jiném jazyce obvyklém pro obor.

(5) Součástí zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány.

(6) Výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1.

(7) Neprospěl-li student u státní doktorské zkoušky, může ji opakovat nejvýše jednou, a to v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru. Do termínu opakované státní doktorské zkoušky může děkan studentovi přerušit studium.

(8) Nedostaví-li se student ke státní doktorské zkoušce ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”.

(9) Státní doktorská zkouška a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Článek 32
Obhajoba disertační práce

(1)  Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce (dále jen „přihláška“) je

a)  předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo

b)  současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce; v tomto případě se obhajoba práce a státní doktorská zkouška konají v jednom dni; a

c)  vykonání oponentního řízení (odstavce 4 a 5).

(2)  Přihlášku podává uchazeč děkanovi prostřednictvím IS MU ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku. Součástí přihlášky je

a)  předepsaný počet výtisků disertační práce a její předchozí zadání do ISMU (čl. 30 odst. 4),

b)  abstrakt disertační práce,

c)  seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění a

d)  odborný životopis.

Je-li tak stanoveno rozhodnutím oborové rady, je součástí přihlášky i autoreferát. Rozsah, formu a počet výtisků abstraktu popř. autoreferátu včetně dalších náležitostí určí a zveřejní oborová rada.

(3)  Termín obhajoby disertační práce navrhuje oborová rada a stanoví děkan na období toho semestru, pro který uchazeč podal přihlášku.

(4)  Děkan jmenuje na návrh oborové rady nejméně dva oponenty disertační práce, z nichž alespoň jeden není zaměstnancem MU. Školitel nesmí být oponentem. Totéž platí pro bývalého školitele, došlo-li k jeho změně, popř. pro osobu v obdobném postavení.

(5) Každý z oponentů vypracuje posudek, ve kterém zhodnotí kvalitu disertační práce, vlastní přínos studenta a zejména jeho schopnost samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumné oblasti. Posoudí rovněž jazykovou a formální úroveň práce. V závěru posudku oponent uvede, zda student prokázal, nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje, nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný. Vyžádání dodatečných posudků v případě neshody ve stanoviscích oponentů není přípustné. Student má právo být seznámen s posudky nejméně sedm pracovních dnů před obhajobou.

(6)  Obsahují-li závěry předepsané v odstavci 5 alespoň jedno negativní vyjádření u každého z posudků, není student povinen předložit práci k obhajobě. Úmysl využít této možnosti je povinen oznámit prostřednictvím IS MU nejpozději 5 pracovních dnů před termínem obhajoby, jinak se jeho přihláška k oponentnímu řízení stává přihláškou k obhajobě práce. Možnosti nepředložit práci k obhajobě může student využít pouze jednou.

(7) Obhajoba disertační práce se koná v jazyce, v němž je uskutečňován příslušný program, popřípadě v jazyce, který je pro tento účel stanoven v obsahu programu. Se souhlasem studenta, nebo na jeho žádost, může oborová rada stanovit konání obhajoby v jiném jazyce obvyklém pro obor.

(8)  Obhajoba disertační práce se hodnotí slovy podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1.

(9) V případě ukončení obhajoby disertační práce s hodnocením „nevyhovující“ má student právo obhajobu opakovat, a to pouze jednou. Děkan na návrh oborové rady stanoví termín opakování a komise pro obhajobu disertační práce podmínky opakování. Termín musí být stanoven nejpozději na období následujících dvou semestrů. Podmínky pro opakování je komise povinna stanovit nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání neúspěšné obhajoby. Do termínu opakované obhajoby může děkan studentovi přerušit studium.

(10) Nedostaví-li se student k obhajobě ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”.

(11)  V případě, že se státní zkouška a obhajoba disertační práce konají v jednom dni, je jmenována jedna komise, splňující podmínky pro složení komise pro státní doktorské zkoušky i komise pro obhajobu disertační práce.

(12)  Obhajoba disertační práce a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info