Výzkumy na Pohansku

Archeologická vědecko-výzkumná stanice na Pohansku u Břeclavi je zaměřena na výzkum raně středověkého osídlení oblasti nad soutokem Moravy a Dyje a opevněné velkomoravské aglomerace na Pohansku, především na poznání raně středověké sociální struktury, ekonomiky a chronologie. Výzkumníci využívají nejmodernější techniku k přesné a rychlé digitální dokumentaci, prospekci a analýzám.

Významným výzkumným úspěchem byl výzkum velkomoravské rotunda, pohřebiště a sídliště na severovýchodním předhradí. Pozůstatky sakrální architektury a okolního pohřebiště byly zkoumány v letech 2008 až 2012. Díky projektu Grantové agentury ČR P405/12/0111 „Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti“ byl výzkum kompletně publikován. Terénní odkryvy jsou aktuálně zaměřeny na poznání sídlištní struktury v okolí.

  • MACHÁČEK, J. – BALCÁRKOVÁ, A. – ČÁP, P. – DRESLER, P. –PŘICHYSTAL, A. – PŘICHYSTALOVÁ, R. – SCHUPLEROVÁ, E. – SLÁDEK, V. 2014: Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické, 1051, 87-153.
  • MACHÁČEK, J. – DRESLER, P. – PŘICHYSTALOVÁ, R. – SLÁDEK, V. 2016: Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. In: Spisy FF MU č. 455. Brno.
  • MACHÁČEK, J. – SLÁDEK, V. eds. 2017: At the end of Great Moravia: Skeletons from the second church cemetery at Pohansko-Břeclav (9th 10th century A.D.). British Archaeological Reports (International Series), Oxford. Vol 2836.

Mikrosondážními průzkumy v nejbližším okolí Pohanska se podařilo objevit řadu neznámých raně středověkých sídlišť. Jedno z nich, sídliště Břeclav –Na včelách, bylo v letech 2013 až 2015 zkoumáno společně s Czech American Archaeology Field School - College of DuPage. Průzkum mikrosondážemi byl realizován díky grantovému projektu GAČR P405/12/P150 „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?”.

  • DRESLER, P. 2016: Břeclav – Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti centra? Brno.

Poznání sídlištní struktury lokality Břeclav – Lány s četnými nálezy slovansko-avarských nákončí a nově objevený raně středověký mohylník v Bernhardsthalu – Föhrenwaldu jsou aktuální náplní projektu „Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages“ (reg. č. GF15-34666L).

Čtyři výzkumné sezóny polykulturní lokality Kostice – Zadní hrúd přinesly významné poznatky o sídelním vývoji v prostoru mezi Břeclaví a Lanžhotem v pravěku, raném středověku a především v období od 9. do 12. století. Výzkumu bylo monotematicky věnované celé číslo Archeologických rozhledů – AR 2013, roč. LXV, č. 4.

  • BIERMANN, F. – MACHÁČEK, J. – SCHOPPER, F. 2015: An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). In: Studien zur Archäologie Europas 25. Bonn.

Unikátní archeologicko-antropologický výzkum mimokostelních funerálních areálů v rámci sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko synergicky propojuje výzkum materiální a myšlenkové kultury s výzkumem populace, která tuto kulturu vytvářela. Dějiny jsou vytvářeny lidmi, proto je potřebné optimálně skloubit výsledky bádání archeologie a antropologie. Ideální prostor poskytuje jižní předhradí velkomoravského centra Břeclav-Pohansko. V současnosti je zde výzkum zaměřen na komplexní zpracování výzkumných dat hrobů a pohřbených jedinců. Cílem projektu je odhalit důvody a vydefinovat pravidla, kterými se řídilo pohřbívání na sídlištních v období raného středověku a to na základě výsledků výzkumu funerálních areálů na jižním předhradí. Hlavním cílem projektu je pochopení a vysvětlení příčin existence disparátních pohřebních zvyklostí obyvatel centrálních aglomerací v 9. století na území Velké Moravy (jasně vymezená regulérní/křesťanská pohřebiště versus pohřebiště na sídlištích).

Výzkum je podporován GA ČR: Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (GA16-05791S).

Ve spolupráci s Ústavem geologických věd, PřF MU (doc. RNDr. J. Štelcl, CSc.) probíhá technologicko – materiální výzkum raně středověkých skleněných korálků. V současnosti jsou analyzovány korálky z hrobů obou předhradí a v budoucnosti se rýsuje i možnost mezinárodní spolupráce ohledem výzkumu skelné matrix i technologických postupů výroby skleněných korálků.

  • PŘICHYSTALOVÁ, R. – ŠTELCL, J. – VÁVRA, V. 2014: Glass Beads and Buttons from the Southern Suburb of the Břeclav-Pohansko Stronghold. Journal of Glass Studies 56/1, 37-59.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info