Výzkum zaniklých středověkých osad

Průzkum zaniklých středověkých osad byl zahájen roku 2010 v souvislosti se systematickým výzkumem hradu Rokštejn, jehož hospodářské zázemí je rekonstruováno. Územní vývoj panství a jeho proměny lze postihnout pomocí terénní prospekce a evidence zaniklých sídel s agrární ekonomikou, stejně jako ze zjištění výrobních a těžebních objektů v hranicích jednoho panství.

Pomoc písemných pramenů při rekonstrukci osídlení je zásadní, přesto však analýza historické krajiny založená na průchodu terénu a odběru vzorků ukazuje základní subsistenční strategie regionu a změny ve využívání krajiny ve strategiích vesnických ekonomik založených na zemědělství nebo v ekonomické strategii panství a jejich zaměření.

Bez popisku

Strategie ekonomik jednotlivých sídel dokumentujeme a analyzujeme v menším segmentu krajiny s pokusem o rekonstrukce sídel a jeho primárního ekonomického zázemí např. vesnice a její plužina. V rámci rekonstrukcí původních středověkých územních ploch využívaných pro zemědělství se vychází z několika základních faktů, které se pokoušíme kombinovat pro zjištění úživnosti a výnosů středověkého ale i novověkého zemědělství. Nedocenitelným pramenem pro takovéto analýzy je krajinný prospekční průzkum a identifikace zaniklých antropogenních objektů (sídel a jejich agrárních zázemí), laserové skenování krajiny, kartografické prameny a písemné prameny (urbáře, lánové rejstříky).

Bez popisku

Do systematického výzkumu agrárního a hospodářského zázemí hradu Rokštejn jsou zapojováni studenti v rámci předmětu AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I. Studenti získávají praxi v rozpoznávání antropogenních reliktů, v postupech jejich dokumentace a intepretace. Krajinný prospekční průzkum je založen na predikci, využití archivních a historických kartografických pramenů a v návaznosti na starší bádání uskutečněné v regionu.

Bez popisku

Při identifikaci antropogenních reliktů dochází k jejich interpretaci na základě dochovaného charakteru a vazby zjištěného objektu na krajinu. Zachycené relikty jsou dokumentovány 2D (plány 1:100 včetně zaměření vlícovacích bodů a vektorizace do prostředí GIS, orientovaná fotodokumentace) a 3D (fotogrammetrie, zaměření totální stanicí v husté síti kódovaných bodů).

Bez popisku

Na vybraných lokalitách dochází i k průzkumu detektorem kovů a odběru stratigrafických a environmentálních vzorků pedosondýrkou a jejich analýza.

Bez popisku

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Kontaktní osoba


kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6840
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info