Informace k vyhlášení interní soutěže FRMU 2019

17. 8. 2018

Bez popisku

Byly zveřejněny informace k přípravě Vyhlášení interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2019, které přímo navazuje na Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 – 2020 ze strany MŠMT.

1. Tematické zaměření soutěže FRMU 2019

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

 1. Posilování výuky v angličtině a v jiných cizích jazycích v českých studijních programech.
 2. Posilování praktických aspektů vzdělávání výukou předmětů přímo odborníky z praxe i jinými formami.
 3. Posilování projektově orientované výuky ve vybraných předmětech studijních programů.
 4. Posilování pedagogických kompetencí akademických pracovníků zejména vzděláváním v oblasti testování a výukových metod.
 5. Posilování jazykových kompetencí akademických pracovníků s cílem přípravy na výuku konkrétního předmětu v angličtině či v jiném cizím jazyce.
 6. Zvyšování odpovídajících kompetencí studentů doktorského studia pro výuku i vědeckou práci.
 7. Rozvoj aktivit pro talentované studenty ve vybraných předmětech studijních programů.
 8. Inovace předmětů s cílem rozvoje stylizačních, komunikačních a analytických dovedností studentů, vedoucích k požadované úrovni správného akademického psaní.
 9. Téma dle aktuální potřebnosti fakulty/součásti/HS v souladu s vyhlášeným tematickým okruhem A.

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 1. Realizace studentských projektů a aktivit, jejichž výstupy povedou k inovaci studijních programů/oborů.
 2. Téma dle aktuální potřebnosti fakulty/součásti/HS v souladu s vyhlášeným tematickým okruhem B.

2. Základní parametry soutěže

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ministerstva na období 2016-2020 a prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

Celková alokace na soutěž činí 11.563 tis. Kč, tj. 10 % z finanční částky přidělené na řešení Institucionálního plánu MU na léta 2019-2020.

Na projekty, jejichž řešitelem je student (v rámci tematického okruhu B), je vyčleněno maximálně 20 % z celkové alokace na soutěž.

Finanční podpora pro jeden projekt je stanovena v rozmezí:
min. 50.000 Kč, max. 100.000 Kč

Projektové záměry mohou být pouze neinvestičního charakteru.
Obdobím řešení projektů je 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Administrace projektových záměrů probíhá prostřednictvím informačního systému pro evidenci projektů MU – ISEP. Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v ISEP.

Bližší specifikace Vyhlášení a kritéria, která mají návrhy projektů splňovat, budou součástí Pravidel soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2019, která budou zveřejněna na webových stránkách Odboru pro rozvoj RMUv druhé polovině září 2018.

Předpokládaný termín pro sběr návrhů projektů: 1. – 31. 10. 2018

3. Kontaktní osoby

Administrace a koordinace soutěže:
Příslušným pracovištěm pro koordinaci a administrativní podporu je Odbor pro rozvoj RMU.
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Danielová
E-mail: danielova@rect.muni.cz

Kontaktní osoby na fakultách/HS:
Na jednotlivých fakultách/HS jsou určeny kontaktní osoby pověřené touto agendou. Jmenný seznam včetně kontaktů je zveřejněn na webových stránkách.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info