Nabídka zaměstnání: Slovenské banské múzeum

7. 4. 2021

Bez popisku

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici hľadá do tímu vedecko-výskumného/ú pracovníka/čku v odbore archeológia alebo história

Slovenské banské múzeum je príspevkovou organizáciou zriaďovateľa Ministerstva životného prostredia SR.

Rámcová náplň práce:  

 • samostatný systematický prieskum a výskum v príslušnom odbore (montánna archeológia alebo montánna história); riešenie vedecko-výskumných úloh;
 • spolupráca pri príprave získania spôsobilosti (akreditácie) SBM vykonávať výskum a vývoj;
 • príprava podkladov k žiadostiam o granty;
 • príprava a realizácia expozícií a výstav;
 • zbierkotvorná činnosť, odborné spracovanie a vedecké zhodnocovanie múzejných zbierok;
 • publikačná činnosť;
 • kvalifikáciu si zvyšuje štúdiom príslušnej vedeckej a odbornej literatúry; aktívne sa zúčastňuje celoslovenských a medzinárodných vedeckých konferencií.

Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore archeológia alebo história s ambíciou uchádzania sa o doktorandské štúdium (začaté doktorandské štúdium alebo ukončené doktorandské štúdium budú posudzované ako výhoda rovnako ako prax v akademickej, vedecko-výskumnej alebo kultúrnej inštitúcii)

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzača (ktoré budú považované za výhodu, ale nie sú podmienkou):

 • znalosť legislatívy v odbore: zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu;
 • absolvovaná spolupráca s akreditovanými vedecko-výskumnými pracoviskami;
 • znalosť procesu získavania spôsobilosti inštitúcie vykonávať výskum a vývoj;
 • skúsenosti s vedením pracovného/projektového tímu, resp. koordinácie národných alebo medzinárodných projektov v oblasti kultúry, ochrany a prezentácie kultúrneho a industriálneho dedičstva;
 • skúsenosti s prípravou grantov a projektov;
 • prax v akademickej, vedecko-výskumnej sfére alebo kultúrnej inštitúcii (minimálne 3 roky);
 • skúsenosti s nadväzovaním aktívnej spolupráce s vedecko-výskumnými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí ;
 • skúsenosti s terénnym výskumom;
 • publikačné portfólio vo vedeckých karentovaných a impaktovaných časopisoch;
 • aktívna znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka na konverzačnej úrovni, znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná.

 Osobné spôsobilosti:

 • osobná integrita, občianska a morálna bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, zanietenosť

Predpokladaný termín nástupu:  1.5.2021 dohoda o presnom termíne možná

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 Pracovný čas: ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod.

Miesto výkonu práce: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

Finančné ohodnotenie: Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa katalógu pracovných činností podľa prílohy č. 1) 10 – kultúra, platová trieda 8 alebo 9  v základnej stupnici platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Pružný pracovný čas, osobný príplatok, podľa aktuálnych finančných možností sú zamestnancom vyplácané odmeny, možnosť odborného rastu, možnosť podieľať sa na formovaní vedecko-výskumného centra.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Profesijný štruktúrovaný životopis
 2. Zoznam prednáškovej, vedeckej a publikačnej činnosti
 3. Motivačný list
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doklady zašlite na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Bližšie informácie: +421 45 694 9411, mzdy@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info