Nová monografie z edice Břeclav - Pohansko

17. 12. 2019

Bez popisku

Dovolujeme si vás upozornit na nově vyšlou monografii z edice Břeclav – Pohansko:

PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ s kapitolou Jana NOVÁČKA: Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 655 s. Břeclav - Pohansko IX. ISBN 978-80-210-9353-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019.

Anotace:

Kniha obsahuje komplexní zpracování disperzních pohřebních areálů zkoumaných na jižním předhradí velkomoravské centrální sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. V průběhu archeologických kampaní v letech 1960–1962, 1975–1979, 1991–1994 bylo na předhradí objeveno 205 hrobů, které vytvářely buď malá až středně velká pohřebiště, nebo skupiny dvou až čtyř hrobů anebo byly hroby situovány solitérně mezi sídlištními objekty. Skupiny hrobů nevytvářely v rámci areálu sídlištních aktivit jasně vydělenou strukturu, proto již od počátku objevu existence tzv. hrobů na sídlištích na centrálních lokalitách byla řešena otázka sociální kompetence lidí pohřbených mimo regulérní pohřebiště. Na tuto otázku jsme se snažili hledat odpověď také v předkládaném díle. Kniha obsahuje kompletní archeologicko-antropologický textový i obrazový katalog hrobů z předhradí. Nedílnou součástí textu je i zevrubná analýza pohřebního ritu, prostorová analýza jednotlivých pohřebních areálů, komplexní antropologické vyhodnocení lidských pozůstatků s důrazem na zjištění celkové kondice a životních podmínek pohřbené populace. Na základě syntézy všech dostupných výsledků byl v závěru dotvořen obraz komunity, která ve druhé polovině 9. stol. (snad i na počátku 10. století) žila a umírala na jižním předhradí hradiska Pohansko.

Abstract:

The book contains a comprehensive processing of the disperse burial grounds excavated at the Southern suburb of early medieval central settlement agglomeration Břeclav – Pohansko. There were discovered 205 graves during the archaeological campaigns in 1960–1962, 1975–1979, 1991–1994 there. These graves have created either a small to medium-sized burial grounds or groups of two to four graves, or isolated graves were placed in between the settlement features. The groups of graves did not create a clearly separated structure within the complex of settlement activity. The question of the social competence of the people buried outside the regular burial grounds was discussed from the very beginning of the discovery these so-called settlement´s graves in the central locations. We sought to answer this question in this present work. The book contains a complete archeological and anthropological textual and pictorial catalogue of graves from the suburb. An integral part of the text is a detailed analysis of the burial rite, spatial analysis of particular funeral areas, comprehensive anthropological evaluation of human bone remains with an emphasis on the discovery of general condition and living conditions of the buried population. Based on the synthesis of all the available results was completed a picture of the community, which had lived and dying in the Southern suburb of Pohansko stronghold in the second half of the 9th century AD (probably at the beginning of the 10th century as well).

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info