Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě působí od roku 1994 a je dosud jedinou Katedrou UNESCO na světě, která svoji pozornost zaměřuje na podporu muzeologie a dosud též jedinou UNESCO Katedrou působící v České republice. Od 1. 7. 2014 je Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví svébytnou součástí oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie.

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

 • je profilována coby myšlenkové centrum, místo setkávání a výměny poznatků v oblasti muzeologie a s ní souvisejících oborů.
 • předpokládá úzkou interdisciplinární spolupráci mezi subjekty Masarykovy univerzity, spolupráci s univerzitami v České republice i v zahraničí a s dalšími odbornými institucemi muzejní i archeologické praxe tak, aby metodicky pokryla oblast teoretické i aplikované muzeologie a problematiku uchovávání a prezentace světového dědictví.
 • směřuje k  cílené podpoře celospolečenského vědomí úlohy muzeí pro trvale udržitelný rozvoj společnosti, posilování jejich významu coby nositelů kulturního a mezikulturního dialogu a poznatků paměti minulých generací.
 • je formována jako centrum odborné podpory muzejním a dalším kulturním institucím, které se zabývají fenoménem kulturního dědictví.

Činnost Katedry je zaměřena na podporu vědecké role muzeí, vědeckého zázemí oboru muzeologie a aplikovanou rovinu každodenní muzejní praxe ve třech stěžejních oblastech – teorie muzeologie a historie muzeálního fenoménu, muzejní výstavnictví a muzejní pedagogika.

Edukační působení ve formě přednášek, seminářů, stáží, odborných publikací a dalších forem mentoringu sleduje zásady celoživotního vzdělávání.

Významnou součástí činnosti Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví je podpora propojení českého muzeologického a muzejního prostředí s aktuálním světovým vývojem oboru formou přednášek významných zahraničních muzeologů i formou prezentace českého muzeologického zázemí zahraničnímu publiku.

Činnost Katedry podléhá pravidelné supervizi Rady Katedry. Členové Rady jsou jmenováni rektorem Masarykovy univerzity na základě návrhu vedoucího Katedry UNESCO. Členy Rady jsou osoby renomované v oborech, které souvisejí s činností Katedry.

Základní materiály a výroční zprávy vztahující se k aktivitám Katedry naleznete zde.

Co nabízíme

Katedra nabízí

 • odbornou vědeckou a publikační činnost;
 • edukační činnost směrem k odborné a laické veřejnosti
 • zprostředkovávání nejnovějších oborových poznatků české i zahraniční odborné veřejnosti a orgánům státní správy

       v těchto základních tématech:

 • teoretická a aplikovaná muzeologie (historie muzejního fenoménu, muzejní pedagogika, muzejní výstavnictví);
 • muzeologická péče o archeologické památky.

 

Pro koho?

 • studenti vysokých škol v České republice i v zahraničí;
 • studenti vyšších odborných škol v České republice;
 • akademičtí pracovníci vysokoškolských pracovišť v České republice i v zahraničí;
 • pracovníci muzeí, institucí památkové péče a ostatních oborů kulturního dědictví (např. archeologických institucí) v České republice i v zahraničí;
 • odborná muzeologie a archeologická profesní sdružení a profesní sdružení dalších oborů zaměřených na kulturní dědictví;
 • pracovníci orgánů veřejné správy, které se zabývají správou kulturního dědictví.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info