Bez popisku

UNESCO Chair of Museology and World Heritage Board Members 2015-2019/
Členové Rady Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví 2015 - 2019

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
vice-rector for academic affairs, Masaryk University/
prorektor pro akademické záležitosti, Masarykova univerzita

 

Mgr. Michal Beneš, CSc.
honorary member of the Czech Commission for UNESCO and its 2nd vice-chairman/
čestný člen České komise pro UNESCO a její 2. místopředseda

 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
head of the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Charles University and deputy head of the Department of Medieval Archaeology, Institute of Archaeology, Academy of Sciences CR, Prague/
vedoucí Ústavu pro archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova , zástupce vedoucího odd. středověku, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 

prof. François Mairesse
Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, president of the International Committee for Museology (ICOFOM) at the International Council of Museums (ICOM)/
Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, předseda Mezinárodní komise pro muzeologii (ICOFOM) při Mezinárodní radě muzeí (ICOM)

 

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
head of the Office for Population Studies- Research departments, Faculty of Social Studies Masaryk University/
Vedoucí Ústavu populačních studií, Výzkumná pracoviště Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

 

PhDr. Jana Součková, DrSc.
Czech Commission for UNESCO, chairwoman of the Culture section, chairwoman of the Czech Committee of the Blue Shield/
Česká komise pro UNESCO, předsedkyně sekce kultura, předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu

 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Department of Ethnology and Museology/
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a muzeológie

 

prof. Dr. Dr. Markus Walz
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, professor of Theoretical and Historical museology/ Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, profesor teoretické a historické muzeologie

 

 

Permanent guests members of the Board/Stálí hosté Rady

 

Dean of the Fakulty of Arts Masaryk University/
děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

deputy of Ministry of Cultury Czech Republic/
zástupce Ministerstva kultury České republiky

 

chairman (chairwoman) of the Czech National Committee of ICOM/
předseda (předsedkyni) Českého výboru ICOM

 

chairman (chairwoman) of the Czech Association of Museums and Galleries/
předseda (předsedkyni) Asociace muzeí a galerií České republiky

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info