Oddělení klasické archeologie

Odborně se zaměřuje na archeologii antických památek dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma, s důrazem na materiální, stavební a uměleckou kulturu antických civilizací.

Zabývá se rovněž materiálními, stavebními i kulturními doklady kontaktů antického světa se střední Evropou, zejména v období polarity Římského impéria a území tzv. barbarica.

pecialisté a studenti klasické archeologie se podíleli na mezinárodním výzkumu krétské polokulturní lokality Priniatikos Pyrgos, realizovali environmentální průzkum regionu Oxa-Kalos Lakkos na Krétě. Studenti se pravidelně účastní i na výzkumu římské vojenské základny s komplexem budov a masivním opevněním na Mušově. Od roku 2018 probíhá interdisciplinární výzkum v regionu Horní Kurvelesh v jižní Albánii a od roku 2019 kampánském Montelabate.

Jedním z klíčových pilířů výzkumných aktivit je voda v minulosti i dnes. V rámci tohoto projektu spolupracují klasičtí archeologové s přírodovědci, vodohospodáři a stavebními inženýry.

Buduje mezinárodní vědeckou spolupráci s významnými institucemi klasické archeologie – INSTAP Study Center for East CreteMax Planck Institute for Sciences of Human History.

Mezinárodní aspekty výzkumu jsou výrazně zastoupeny i ve výuce. Studentům je zajišťována možnost podílet na zahraničních výzkumech, organizovány jsou pravidelné semestrální cykly přednášek zahraničních specialistů. Studenti jsou podporováni v absolvování části studia nebo studijního pobytu v zahraničí, organizují se pravidelné exkurze za památkami starověkého světa.

Nabízí studium archeologie v evropském kontextu v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia. Studium je specifické svým výrazným mezioborovým přesahem, vedle odborných předmětů studenti získají základní orientaci v latinském a starořeckém jazyce, antické literatuře, dějinách starověku, reáliích a mytologii obou kultur. Nedílnou součástí studia je podpora praktických zkušeností nejen při terénních prospekcích a archeologických výzkumech, ale i při následném laboratorním zpracování, dokumentaci a vědeckém vyhodnocení výsledků. Důraz je kladen na provázání studia kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických struktur a materiální kultury.

Vyučují a bádají zde přední odborníci oboru.

Exkurze oddělení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info