Oddělení klasické archeologie

Odborně se zaměřuje na archeologii antických památek dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma, s důrazem na materiální, stavební a uměleckou kulturu antických civilizací.

Zabývá se rovněž materiálními, stavebními i kulturními doklady kontaktů antického světa se střední Evropou, zejména v období polarity Římského impéria a území tzv. barbarica.

Specialisté a studenti klasické archeologie se podíleli na mezinárodním výzkumu krétské polykulturní lokality Priniatikos Pyrgos, realizovali environmentální průzkum regionu Oxa-Kalos Lakkos na Krétě, účastnili se archeologických výzkumů v italských Pompejích. Studenti se pravidelně účastní i na výzkumu římské vojenské základny s komplexem budov a masivním opevněním na Mušově. Od roku 2018 probíhá interdisciplinární výzkum v regionu Horní Kurvelesh v jižní Albánii a od roku 2019 kampánském Montelabate.

Jedním z klíčových pilířů výzkumných aktivit je voda v minulosti i dnes. V rámci tohoto projektu spolupracují klasičtí archeologové s přírodovědci, vodohospodáři a stavebními inženýry.

Systematicky pracujeme na interdisciplinárním výzkumu a do našich projektů zapojujeme množství dalších expertů z řad přírodních i teoretických věd.

Buduje mezinárodní vědeckou spolupráci s významnými institucemi klasické archeologie – Max Planck Institute for Sciences of Human History (Jena, Německo), Politecnico di Milano (Itálie), Aleksander Moisiu University Dürres (Albánie), Etruské muzeum „Enrico Guarnacci“ ve Volteře (Itálie),

Mezinárodní aspekty výzkumu jsou výrazně zastoupeny i ve výuce. Studentům je zajišťována možnost podílet na zahraničních výzkumech, organizovány jsou pravidelné semestrální cykly přednášek zahraničních specialistů. Studenti jsou podporováni v absolvování části studia nebo studijního pobytu v zahraničí, organizují se pravidelné exkurze za památkami starověkého světa.

Nabízí studium archeologie v evropském kontextu v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia. Studium je specifické svým výrazným mezioborovým přesahem, vedle odborných předmětů studenti získají základní orientaci v latinském a starořeckém jazyce, antické literatuře, dějinách starověku, reáliích a mytologii obou kultur. Nedílnou součástí studia je podpora praktických zkušeností nejen při terénních prospekcích a archeologických výzkumech, ale i při následném laboratorním zpracování, dokumentaci a vědeckém vyhodnocení výsledků. Důraz je kladen na provázání studia kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických struktur a materiální kultury.

Vyučují a bádají zde přední odborníci oboru.

Exkurze oddělení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info