Zapojujeme studenty do výzkumu

Studenti ÚAM jsou ve všech stupních studia podporováni k zapojení do našich výzkumných týmů. Studenti archeologie v bakalářském studiu absolvují teoretická i praktická školení ve všech užívaných prospekčních metodách, základní konzervaci artefaktů a exkavačních postupech. Praxe prospekčních metod zahrnuje nácvik obsluhy přístrojů, vlastní měření a vyhodnocení dat získaných metodami magnetometrie, GPR, geoelektrickými metodami, detektoringem, vyhledáváním a průzkumem 3D reliktů v krajině a povrchovým sběrem, včetně zaměření a vektorizace v GIS. Praxe exkavačních postupů zahrnuje vzorkování, prosévání, plavení, vlastní exkavační postupy a plnou dokumentaci a digitalizaci. Základní praxe konzervačních postupů zahrnuje ošetření keramických, kovových, kamenných i kostěných artefaktů.

Bez popisku

Studenti bakalářského stupně jsou podporováni v samostatném zpracování vhodného tématu v rámci výzkumů ÚAM v diplomových pracích. Typickým zapojením do výzkumu ÚAM v této fázi studia je vyhodnocení vymezeného nálezového kontextu, souboru nálezů, vyhodnocení jevů v zájmovém území a podobně.

Studenti magisterského stupně jsou podporováni v dalším rozvoji svých vědeckých dovedností, zejména v samostatném uchopení výzkumného tématu, zajištění dokumentace a kritiky pramenů, analýzy vlastního databázového popisu nebo prostorových dat. Studenti mohou participovat na výzkumech jako vedoucí pracovních skupin nebo zodpovědní spolupracovníci v konkrétní metodě.

Bez popisku

Studenti doktorského studia jsou podporováni v rozvoji vlastní publikační aktivity, účasti na konferencích, včetně mezinárodních a dalších prezentacích svých vědeckých výsledků. Doktorští studenti se mohou stát samostatnými zodpovědnými pracovníky v konkrétních metodách, spolupracovat na vědeckém výsledku týmů i samostatně realizovat výzkumnou činnost. Studenti doktorského studia jsou pravidelně zapojováni i do projektových týmů. Podle svých schopností a zaměření se doktorští studenti zapojují i do výuky.

Magisterští a doktorští studenti jsou podporováni v získávání vlastních grantů, zejména z prostředků institucionální podpory FF MU – granty děkana FF MU a granty FR MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info