Museology – the way to protection and raising of public awareness of cultural-historical heritage

Projekt Museology – the way to protection and raising of public awareness of cultural-historical heritage je projektem, který modeluje a směruje činnost Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví v období 30. 6. 2015 – 30. 6. 2019.

Projekt představuje koncepční směrování Katedry v souladu s nejnovějšími trendy a potřebami muzeologie a muzejní praxe. Formuje Katedru jako centrum odborné podpory muzejním a dalším kulturním institucím a orgánům veřejné správy v oblasti péče o kulturní dědictví a jeho osvěty směrem k široké veřejnosti. V návaznosti na Rezoluci č. 43 přijatou 37. zasedáním Generální konference UNESCO podporuje vědeckou roli muzeí důrazem na teoretické zázemí oboru muzeologie s přímým propojením do každodenní praxe v těchto oblastech – teorie muzeologie a historie muzeálního fenoménu, muzejní výstavnictví, muzejní pedagogika, muzeologická péče o archeologické dědictví. Jádrem projektu je vybudování vědecké a edukační základny zaměřené na transfer znalostí ve formě přednášek, seminářů, stáží, odborných publikací a dalších forem mentoringu.

Open Round Table of Museology

Bez popisku

Open Round Table of Museology je projekt akademického setkávání studentů a pedagogů brněnské muzeologie Masarykovy univerzity a studentů a pedagogů muzeologických kurzů Univerzity v Grazu, které Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví ve spolupráci s Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz organizuje za podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko od roku 2016.
Hlavním cílem projektu je aktivovat studenty a odbornou veřejnost k diskuzi o vybraných problémech muzeologie a muzejní práce. Projekt sestává z přípravných kurzů na obou partnerských univerzitách a vrcholí několikadenním mezinárodním setkáním, během kterého si studenti osvojují způsoby práce v mezinárodním teamu i kritickou reflexi teoretických zdrojů. Součástí projektového setkání jsou i přednášky pedagogů Karl-Franzens-Universität Graz a Masarykovy Univerzity v Brně, které jsou, stejně jako diskuzní kulatý stůl uzavírající celé setkání, otevřeny odborné veřejnosti.
Bez popisku

Mezioborové stáže z muzejní pedagogiky

Mezioborové studentské stáže z muzejní pedagogiky zaměřené na podporu spolupráce muzejních profesí na poli muzejní pedagogiky jsou již několik let evropsky unikátní pilotní aktivitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Jsou příspěvkem k řešení problematiky postavení a vnímání profese muzejního pedagoga a jeho spolupráce s dalšími muzejními profesemi

Koncepce stáží realizovaných ve spolupráci s Edukačním centrem Muzea města Brna nabízí přímé propojení studentů oborů nejčastěji zastoupených v muzejních institucích (dějiny umění, historie, archivnictví, archeologie, ale i muzeologie, estetika, pedagogika aj.) a jejich aktivní seznámení s prací muzejního pedagoga. Primárním cílem je studenty, jako možné budoucí odborné pracovníky muzejních a obecně kulturních institucí, připravit na partnerskou spolupráci s muzejním pedagogem. Druhotným a neméně důležitým cílem je vybavit tyto studenty, jako možné budoucí pracovníky na pozici práce s veřejností, základními zkušenostmi s muzejněpedagogickou praxí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info