Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

(ArchaeoTin)

Bez popisku
Bez popisku

Název projektu: Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu (ArchaeoTin)

Finanční podpora EU: 3.517.607,43 €

Doba realizace projektu: 22. 2. 2023 – 30. 6. 2026

 

Kontaktní osoby:

Dr. Christiane Hemker, Landesamt für Archäologie Sachsen
Mgr. Jana Burdová, vztahy s veřejností

 

Partneři projektu:

 • Zemský úřad pro archeologii Sasko – vedoucí projektu
 • Univerzita Ludwiga Maxmiliána v Mnichově
 • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
 • Technická univerzita v Drážďanech
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf
 • Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

 

Cíle a obsah projektu

Obsahem tohoto přeshraničního projektu v programu Interreg  je multidisciplinární výzkum historické těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na rýžovnictví, a na prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Na projektu se podílí 13 institucí z ČR a z Německa. Společné využívání a rozvoj různorodých archeologických, historických a přírodovědných metod přispěje ke skokovému zlepšení našich poznatků o dobývání a produkci cínu a jeho významu pro vývoj a utváření kulturní hornické krajiny Krušných hor mezi dobou bronzovou a novověkem, tedy v období asi 4000 let. Realizovány jsou archeologické výzkumy a prospekce, projekt nabízí odborné přednášky, vzdělávání zástupců dotčených samospráv, a poskytuje nové poznatky pro moderní popularizační a edukační činnost. Projekt tak významně přispěje mj. ke zlepšení turistického využití 23 kulturních památek.

 

Výsledky projektu

Výzkum historického dobývání cínu v Krušných horách a jeho vývoje v průběhu tisíciletí realizuje přeshraniční výzkumný tým, jehož kompetence se vzájemně doplňují. Mezi metody patří mj. radiokarbonové datování, dendrochronologie, palynologie, antrakologie, analýzy rostlinných makrozbytků, geochemie, archeometalurgie, mikromorfologie, sedimentologie, mineralogie a petrografie. Cílem výzkumu je systematicky znázornit vývoj těžby a produkce těžby cínu v Krušných horách a její celoevropský význam a poukázat na interakce se socioekonomickým vývojem tohoto středoevropského regionu. Plánovanými výsledky jsou putovní výstava (1), sborník (1), publikace (1), konference (1), sada materiálu pro multiplikátory (1), a alespoň 50 prezentací a zveřejnění v médiích.

 

Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v projektu

ÚAM pracuje v těchto oblastech projektové činnosti:

 • terénní sondáže, prospekce a vzorkování na rýžovištích v aluviích potoků
 • pylové vrty na vrcholových rašeliništích
 • laboratorní analýzy archeometalurgického materiálu, geochemické analýzy vzorků hornin a půd
 • zpracování muzejních fondů se zaměřením na mlaty a metalurgické artefakty z doby bronzové
 • vyhodnocení a interpretace výsledků výzkumu s důrazem na dobu bronzovou a středověk
 • přednášková a publikační činnost
Bez popisku

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.: Vedoucí pracovník, archeolog, specializace montánní a krajinná archeologie středověku a novověku.

Bez popisku

Mgr. Monika Kellnerová: Administrativa projektu

Bez popisku

doc. Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.: Archeolog, specializace doba bronzová, zpracování archeometalurgických nálezů, koordinace v oblasti interpretace výstupů a PR.

Bez popisku

RNDr. Karel Malý, Ph.D.: Geolog a mineralog, odběry a analýzy vzorků půd, hornin, minerálů a archeometalurgického materiálu.

Bez popisku

Mgr. Libor Petr, Ph.D.: Botanik, specialista na palynologii a vývoj krajiny.

Bez popisku

Mgr. Michael Kamarád: Doktorand oboru archeologie, zaměření na nástroje těžby a zpracování rud v době bronzové.

Bez popisku

Karel Pročka: Student geologie, technický a laboratorní pracovník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info